Mądrze gotuję, nic nie marnuję! - KONKURS

13.01.2022

Mądrze gotuję, nic nie marnuję! - KONKURS

Lubisz pisać, chociaż często chowasz swoje teksty do szuflady?  Nie marnuj talentu!
Napisz tekst o ZERO WASTE, wygraj 1500zł i rozpocznij stałą współpracę z Doradcą Smaku!


Z roku na rok, na całym świecie wyrzucamy tony pełnowartościowej żywności, generując przy tym ogromne ilości śmieci. Najnowsze badania przeprowadzone w Polsce pokazują, że rocznie marnowanych jest w naszym kraju niemal 5 mln ton żywności. Ponad połowa odpadów spożywczych generowana jest przez gospodarstwa domowe, a nie jak mogłoby się wydawać z handlu czy gastronomii. To bez wątpienia poważny problem ekologiczny, ekonomiczny i społeczny. Każdy z nas, przy odrobinie chęci i inspiracji, jest jednak w stanie przyczynić się do ograniczenia marnowania żywności.

Kuchnia zero waste to żadna nowość, już w naszych rodzinnych domach przygotowywana była zupa pomidorowa z niedzielnego rosołu, a resztki wędliny były wrzucane do bigosu, czy zapiekanki. Warto zrobić przegląd lodówki i sprawdzić jak wykorzystać otwarte produkty, tak aby się nie zmarnowały! Przy odpowiednim planowaniu i odrobinie kreatywności, mogą powstać wspaniałe pomysły na dania, czy porady jak żyć w duchu less waste!

Masz pomysł na felieton? Świetnie! Chcesz podzielić się swoim sprawdzonym przepisem na danie zero waste? Wspaniale! A może masz ciekawe wskazówki, które zainspirują innych do zastosowania zasady less waste w kuchni? Weź udział w konkursie!

Koniecznie napisz tekst o długości 3500-4000 znaków ze spacjami, dotyczący tematyki zero waste i wyślij go na adres: [email protected]! Najlepsze teksty nagrodzimy i opublikujemy w serwisie Doradca Smaku.

Autorzy najciekawszych prac będą mieli możliwość rozpoczęcia stałej współpracy z Doradcą Smaku!

Do wygrania wartościowe nagrody!

Nagroda I stopnia:

1x karta podarunkowa sodexo  o wartości 1500 zł + zestaw aromatycznych przypraw o wartości 61,05zł brutto. Opublikowanie pracy konkursowej w serwisie Doradca Smaku

Nagrody II stopnia:

3x karta podarunkowa sodexo o wartości  200zł +  Garnek z pokrywką Inversion 22x10,5cm Zwieger o wartości 313,70zł brutto + zestaw aromatycznych przypraw Prymat o wartości 61,05 zł brutto.  Opublikowanie pracy konkursowej w serwisie Doradca Smaku

Nagrody III stopnia:

Zestawy aromatycznych przypraw o wartości 61,05 zł brutto oraz opublikowanie pracy konkursowej w serwisie Doradca Smaku.

Na prace konkursowe czekamy do 28.02.2022 do godziny 23:59:59 

 

 

 

Regulamin konkursu „Mądrze gotuję, nic nie marnuję! Napisz tekst o Zero Waste, wygraj 1500 zł i zacznij stałą współpracę z Doradcą Smaku.”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady oraz warunki, na jakich odbywa się konkurs organizowany pod nazwą „Mądrze gotuję, nic nie marnuję! Napisz tekst o Zero Waste, wygraj 1500 zł i zacznij stałą współpracę z Doradcą Smaku.” (dalej: „Konkurs”).

2.     Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i organizowany jest w Internecie.

3.     Zgłoszenia konkursowe od Uczestników zbierane są za pośrednictwem skrzynki mailowej: [email protected]. Jednocześnie organizator oświadcza, że przesłane zgłoszenia konkursowe z wykorzystaniem innego kanału komunikacji, nie będą brane pod uwagę.

4.     Organizatorem Konkursu jest Prymat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju (44-337) przy ul. Chlebowej 14 (dalej: „Organizator”), posiadająca numer identyfikacyjny REGON 276681517 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6332014478, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059133, kapitał zakładowy 200 160,00 zł.

5.     Celem Konkursu jest promocja marek Doradca Smaku i Prymat, których właścicielem jest Organizator.

6.     Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy, w których będzie odbywała się jego promocja (tj. Facebook, Instagram, Google). Organizator zwalnia w całości te podmioty od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników z tytułu organizacji Konkursu.

7.     Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 847 z późn. zm.) i jego wynik nie zależy od przypadku.

§ 2 PRZEBIEG KONKURSU, WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.     Aby wziąć udział w konkursie należy zredagować artykuł wg następujących wytycznych:

a)     Długość tekstu: 3,5-4 tys. Znaków,

b)     Forma artykułu: dowolna, wybrana przez Uczestnika (może to być notka blogowa, artykuł lifestylowy, felieton lub każda inna forma preferowana przez Uczestnika)

c)     Tematyka tekstu: zero waste w kuchni.

2.     Pozostałe wymagania: Tekst powinien być: oryginalny, unikalny, kreatywny, poprawy merytorycznie, językowo, stylistycznie, ortograficznie i interpunkcyjnie. Nie opublikowany nigdzie indziej.

3.     Zgłoszenie konkursowe należy wysłać za pośrednictwem e-mail na adres: [email protected], a zgłoszenie konkursowe powinno być załącznikiem do wiadomości. Plik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika konkursu.

4.     Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą od 14.01.2022 do 28.02.2022 do godz. 23.59.59.sek.

5.     Uczestnik może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń konkursowych.

6.     Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Konkursu bez wyłonienia Laureatów mając na uwadze kryteria konkursowe, o czym zawiadomi w sposób określony w § 4 ust.3. 

7.     Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu Uczestników, których zgłoszenie konkursowe narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, regulaminu serwisu Doradca Smaku lub przepisy prawa, w szczególności wypowiedzi powszechnie uznane za obraźliwe lub w inny sposób naruszające dobra osobiste, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej Organizatora lub osób trzecich, a także wypowiedzi, które negatywnie wpływają na dobre imię lub renomę Organizatora.

8.     Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości na adres: [email protected] UWAGA! W przypadku Laureata rezygnacja powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody.

9.     Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby:

a)     pełnoletnie,

b)     będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego,

c)     z pełną zdolnością do czynności prawnych,

d)     zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10.  W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy (jak również osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych) Organizatora lub podmiotów bezpośrednio z nim powiązanych, a także członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu).

11.  Poprzez przesłanie zgłoszenia konkursowego Uczestnik oświadcza, że:

a)     akceptuje niniejszy Regulamin i wszystkie postanowienia w nim zawarte;

b)     spełnia warunki udziału w Konkursie;

c)     posiada pełnię majątkowych i osobistych praw autorskich do zgłoszenia konkursowego; zgłoszenie konkursowe jest wynikiem jego własnej twórczości i w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich (w tym praw autorskich i dóbr osobistych);

d)     udziela na rzecz Organizatora nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wykorzystywania zgłoszenia konkursowego na zasadach określonych w § 4;

e)     wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora korespondencji elektronicznej w sprawie wydania Nagrody;

f)      wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w §5 przez Organizatora, w celu realizacji i promocji Konkursu, wydania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji, przedawnienia roszczeń;

§ 3 KRYTERIA I SPOSÓB WYBIERANIA LAUREATÓW

 

1.     Do dnia 11.03.2022 r. Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli organizatora, w składzie 3-osobowym (zwane dalej: „Jury Konkursowym”) podczas posiedzenia Komisji Konkursowej wybierze zgłoszenia konkursowe, które zostaną nagrodzone wg następujących kryteriów. Ocenie podlegać będzie:

-        Koncepcja artykułu, oryginalność, kreatywność, unikalność

-        Forma artykułu,

-        Poprawność stylistyczna, językowa, interpunkcyjna i merytoryczna.

-        Walory literackie: m.in. lekkość pióra.

§ 4 NAGRODY

 

1.     Nagrodami w Konkursie (dalej:  ,,Nagrody”, a pojedynczo ,,Nagroda”) są:

a)     I nagroda główna (nagroda I stopnia): Karta podarunkowa Sodexo w wysokości 1500 zł oraz Zestaw przypraw Prymat. Łączna wartość 1 nagrody brutto to: 1640,05 zł.

b)     3 nagrody II stopnia: Karta podarunkowa Sodexo w wysokości 200 zł, Garnek z pokrywką Inversion 22x10,5cm Zwieger oraz Zestaw przypraw Prymat. Łączna wartość 1 nagrody brutto to: 653,75 zł

c)     Dodatkowo Komisja Konkursowa może wyróżnić do 40 zgłoszeń konkursowych innych niż a) i b) Uczestników – nagrodą w postaci Zestawu przypraw Prymat. Wartość pojedynczego zestawu brutto to: 61,05 zł

d)     Uczestnicy, których zgłoszenia konkursowe zostaną nagrodzone to „Laureaci”.

2.     Jeden Uczestnik może wygrać tylko 1 Nagrodę niezależnie od liczby przesłanych zgłoszeń konkursowych.

3.     O rozstrzygnięciu Konkursu Organizator poinformuje poprzez komunikat, najpóźniej do dnia 11.03.2022 publikując w serwisie doradcasmaku.pl – aktualność z wypisanymi Laureatami konkursu: https://www.doradcasmaku.pl/aktualnosci

4.     Dodatkowo Organizator skontaktuje się z Laureatami drogą elektroniczną - wysyłając wiadomość na adres e-mail, z którego nadesłane zostało zgłoszenie.

5.     Laureaci konkursu zostaną poproszeni o przesłanie w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych, od dnia ogłoszenia wyników, wiadomości na adres mailowy: [email protected] z adresu poczty elektronicznej, na który Organizator będzie mógł się kontaktować w kwestiach związanych z przekazaniem Nagrody i wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym podania danych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki nagrody, numer telefonu, numer PESEL lub numer NIP, adres właściwego urzędu skarbowego.

6.     Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. Nie jest możliwa wymiana Nagrody na ekwiwalent pieniężny. Laureatom nie przysługuje ponadto prawo zastrzegania szczególnych właściwości Nagrody.

7.     Do wartości każdej Nagrody (głównych oraz dodatkowych) zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureat zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Organizator pobierze od Laureata ustaloną wedle powyższego kwotę nagrody dodatkowej na zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. i odprowadzi ją do właściwego Urzędu Skarbowego.

8.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności w przypadku braku udostępnienia w terminie danych, o których mowa w ust. 3, podania błędnych lub niekompletnych danych, zmiany danych Laureata, o której Organizator nie został poinformowany. W takim przypadku Laureat bezpowrotnie traci prawo do Nagrody.

9.     Wszystkie zgłoszenia konkursowe, które zostaną nagrodzone (I, II stopień nagrody oraz nagrody wyróżnienia) zostaną opublikowane w serwisie doradcasmaku.pl. O terminie publikacji – autorzy zostaną poinformowani drogą e-mailową. Każdy artykuł zostanie podpisany imieniem i nazwiskiem autora lub wskazanym przez niego nickiem.

§ 5 PRAWA AUTORSKIE

1.      Z chwilą przesłania zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika, udziela on Organizatorowi nieodpłatnie niewyłącznej licencji do wykorzystywania zgłoszenia konkursowego na następujących polach eksploatacji:

a)     utrwalanie jakąkolwiek techniką, w szczególności drukarską i zapisu komputerowego oraz zwielokrotnienie utrwalonych egzemplarzy,

b)     wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania egzemplarzy we wszelkich kanałach dystrybucji w kraju i za granicą;

c)     prawo do rozpowszechniania zgłoszeń konkursowych;

d)     udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał dostęp do zgłoszenia konkursowego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet i innych mediach;

e)     wykorzystywanie zgłoszenia konkursowego lub jej fragmentów w działaniach marketingowych Organizatora, w tym do celów promocji i reklamy jego produktów lub usług.

2.     Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do zgłoszenia konkursowego i upoważnia jednocześnie Organizatora do wykonywania takich autorskich praw osobistych jego imieniem, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie zgłoszenia konkursowego bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

3.     Uczestnik wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z opracowań zgłoszenia konkursowego (wykonywanie zależnych praw autorskich) oraz upoważnia Organizatora do udzielania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zgłoszeń konkursowych przez inne podmioty, na polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie.

4.     Organizator informuje, że Laureat może zostać poproszony o zawarcie dodatkowej umowy określającej zasady wykorzystania fragmentu lub całości zgłoszenia konkursowego (udzielenie licencji wyłącznej lub przeniesienie autorskich praw majątkowych).

§ 6 DANE OSOBOWE

1.     Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby niniejszego Konkursu jest PRYMAT sp. z o.o. w Jastrzębie-Zdroju (44-337) przy ul. Chlebowej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach – X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059133, posługująca się numerem NIP 633-20-14-478, o kapitale zakładowym 200 160,00 zł, w całości opłaconym (dalej jako: „Administrator”).

2.     Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym osoby zainteresowane mogą kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu. Kontakt możliwy jest poprzez przesłanie zapytania na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub na adres Administratora: PRYMAT sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju (44-337), ul. Chlebowa 14

3.     W trakcie Konkursu, w szczególności w celu jego prawidłowej realizacji i promocji, wydania Nagród lub rozpatrzenia reklamacji mogą być przetwarzane następujące dane osobowe Uczestników: login z serwisu/podany nick, imię i nazwisko, numer PESEL lub numer NIP wraz z nazwą i adresem właściwego urzędu skarbowego, adres zamieszkania, adres do wysyłki Nagrody, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

4.     Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

5.     Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda Uczestnika wyrażona poprzez zamieszczenie zgłoszenia konkursowego. Cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected] Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w zakresie danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa podatkowego art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

6.     Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w trakcie trwania Konkursu i po jego zakończeniu, w zakresie jakim będzie to konieczne do realizacji i promocji Konkursu, wydania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji, nie dłużej, jednakże niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać z tytułu uczestnictwa w Konkursie. W przypadku, gdy Uczestnik otrzymał Nagrodę, jego dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji podatkowej określony w przepisach prawa. Po upływie tych okresów dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

7.     Dane osobowe przetwarzane w związku z Konkursem będą przetwarzane z tytułów następujących:

a)     w przypadku, w którym dany Uczestnik został nagrodzony w Konkursie – dane osobowe Uczestników są przechowywane przez okres do chwili wydania Nagrody (na potrzeby wydania Nagrody), a następnie po wydaniu Nagrody dane te oraz dane Laureatów zawarte w dokumencie potwierdzającym wydanie Nagrody (w tym również w protokole odbioru) przechowywane są przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;

b)     w przypadku, w którym Uczestnik nie został nagrodzony w Konkursie – dane osobowe Uczestników są przechowywane do dnia zakończenia Konkursu i dalej przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń Uczestnika związanych z jego uczestnictwem w Konkursie 

c)     jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie tj. zakończy się wydaniem Nagrody – dane zamieszczone w reklamacji i reklamacyjnej korespondencji, są przechowywane przez okres do chwili wydania Nagrody (na potrzeby wydania Nagrody), a następnie po wydaniu Nagrody dane zawarte w korespondencji reklamacyjnej i dane zawarte w dokumencie potwierdzającym wydanie Nagrody (w tym również w protokole odbioru Nagrody) przechowywane są przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;

d)     jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie tj. zakończy się odmową wydania Nagrody – dane przechowywane są przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń osoby wnoszącej reklamację.

e)     Osoba, której dane dotyczą ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się na adres e-mail: [email protected] lub pisząc listownie na adres PRYMAT sp. z o.o. w Jastrzębie Zdroju (44-337) przy ul. Chlebowej 14.

8.     Organizator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe innym podmiotom na podstawie umów zawartych w oparciu o art. 28 RODO.

9.     Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.  Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub niezgodnego z określonymi celami przetwarzania danych osobowych.

11.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Konkursie, wydania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.     Reklamacje dotyczące Konkursu można przesyłać drogą elektroniczną na adres: [email protected]

2.     Reklamację można składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji, jednakże nie później niż do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konkursu.

3.     Każda reklamacja winna zawierać krótki opis przyczyny złożenia reklamacji, datę jej wystąpienia oraz oznaczenie składającego reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej).

4.     Organizator dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ich otrzymania przez Organizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadomi składającego reklamację drogą elektroniczną lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu.

5.     Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Konkursu.

2.     Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród.

3.     Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, a w szczególności podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, w tym w zakresie spełniania warunków Konkursu, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu.

4.     Regulamin wchodzi w życie od dnia 14.01.2022 i obowiązuje  przez czas niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia konkursu.

5.     W czasie trwania Konkursu Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie: doradcasmaku.pl

Udostepnij:

Komentarze (0)

prymat