Zarządzaj plikami cookies
Doradca Smaku logoandPrymat logo
Co ugotował Michel Moran w ostatnim odcinku? SPRAWDŹ

Aktualizacja regulaminu

Aktualizacja regulaminu

Regulamin serwisu DoradcaSmaku.pl (z dn. 02.10.2013)

 

§ 1 Informacje ogólne

Regulamin, który czytasz określa zasady dostępu oraz warunki korzystania z zasobów serwisu internetowego DoradcaSmaku.pl.

Celem niniejszego serwisu jest rozpowszechnianie umiejętności kulinarnych, pomysłów i przepisów kulinarnych użytkowników z użyciem produktów Prymat, Smak, Kucharek.

Wirtualny Doradca (wirtualny.doradcasmaku.pl) jest częścią serwisu DoradcaSmaku.pl (www.doradcasmaku.pl), dlatego też postanowienia regulaminu www.doradcasmaku.pl, w tym zasady i możliwość zdobywania punktów, obowiązują również na stronie wirtualny.doradcasmaku.pl i wszystkich podstronach Wirtualnego Doradcy. 

DoradcaSmaku.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu DoradcaSmaku.pl powiadomi użytkowników zamieszczając informację na stronie www.DoradcaSmaku.pl – 14 dni przed wejściem w życie zmian.

Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

§ 2 Definicje

Pod pojęciem "Regulaminu" rozumie się niniejszy tekst.

Pod pojęciem „Administrator” rozumie się osobę wchodzącą w skład Zespołu DoradcaSmaku.pl, zarządzającą zawartością w serwisie.

Pod pojęciem „Serwis” rozumie się stronę internetową DoradcaSmaku.pl

Pod pojęciem "Użytkownika" rozumie się każdą osobę zarejestrowaną w serwisie DoradcaSmaku.pl.

Pod pojęciem "Konto Użytkownika" rozumie się zbiór danych umożliwiających identyfikację, autoryzacje i funkcjonowanie Użytkownika w serwisie DoradcaSmaku.pl.

Pod pojęciem "Zawartości" na potrzeby Regulaminu, rozumie się przepis, komentarz, wypowiedź, obrazek,  zdjęcie lub dowolny tekst zamieszczony w serwisie.

Pod pojęciem "Zdjęcia" rozumie się każde zdjęcie, które obrazuje "efekt końcowy" wykonania przepisu (tj. dania, deseru, itd.). Zdjęcia nie przedstawiające efektu końcowego potrawy mogą być usunięte z serwisu po uprzednim poinformowaniu użytkownika o zgłoszeniu nadużycia (poprzez funkcję „Zgłoś nadużycie” w prawym górnym rogu przepisu – użytkownik otrzymuje informację na pocztę wewnętrzną serwisu). Wymóg ten nie dotyczy "Zdjęć w przepisach krok po kroku".

Pod pojęciem "Przepis" rozumie się opisanie procesu przygotowania danej potrawy, tj. spis czynności, krok po kroku, prowadzących do przyrządzenia potrawy, przy czym przepis kulinarny zamieszczony przez Użytkownika na stronach serwisu DoradcaSmaku.pl powinien zawierać:

a) nazwę potrawy,

b) listę składników niezbędnych do przygotowania potrawy wraz z podaniem ich ilości –lista składników powinna znajdować się w odpowiednich polach do tego przeznaczonych,

c) opis wykonywanych czynności prowadzących do przygotowania potrawy, tak by sposób wykonania był jasny i czytelny, nie pozostawiający wątpliwości,

d) czas obróbki termicznej, jeśli przygotowanie potrawy tego wymaga.

„Przepisem” nie może być nazwany sposób podania potrawy ani później zamieszczony przepis różniący się od wcześniejszego sposobem podania bądź jedynie wariantem smakowym.  „Przepisy” późniejsze, które różnią się od siebie jedynie sposobem podania” bądź wariantem smakowym mogą zostać usunięte z Serwisu. 

Wszelkie warianty smakowe powinny zawierać się w jednym Przepisie jako dodatkowa propozycja. Przepis nie powinien zawierać linków do innych Przepisów w Serwisie.

Ze względu na dążenie do utrzymania wysokich standardów i spełnienie wskazanych wyżej wymogów dla Zawartości zamieszczonej w Serwisie, Administrator zastrzega sobie prawo usuwania Zawartości nie spełniającej tych wymagań lub co do której inny Użytkownik zgłosił zastrzeżenia.

W przypadku Przepisów na napoje (w tym drinki) należy podać co najmniej 3 składniki - nie wliczając lodu i ozdób jako składników. Każdy Przepis powinien składać się z co najmniej 3 zdań opisujących sposób wykonania. Przepisy z treścią "wszystko wymieszać" będą usuwane.

Pod pojęciem „Sposób podania” rozumie się spis czynności prowadzących jedynie do ułożenia potrawy na talerzu.

Pod pojęciem "Potrawa" rozumie się posiłek stworzony z jadalnych składników.

Pod pojęciem „Zdjęcia w przepisach krok po kroku” rozumiemy wszystkie zdjęcia, które zostały dodane do przepisów oznaczonych kategorią „krok po kroku”. Zdjęcia w przepisach krok po kroku są rozumiane jako zdjęcia obrazujące poszczególne, następujące po sobie etapy prowadzące do zrealizowania Przepisu oraz zdjęcie efektu końcowego. Zdjęciem głównym jest zdjęcie przedstawiające ‘efekt końcowy’ wykonania Przepisu (tj. dania, deseru). Zdjęcia przedstawiające poszczególne etapy przygotowania potrawy mogą być umieszczane jedynie w odpowiedniej kolejności.

"Zdjęcia w przepisach krok po kroku” nie mogą zawierać:

a) fotografii samodzielnych składników

b) podobnych zdjęć, różniących się jedynie ułożeniem, powtarzających się zdjęć i nic nie wnoszących do Przepisu.

Pod pojęciem „Przepis krok po kroku” rozumie się sposób przygotowania danej potrawy wyrażony poprzez odpowiedni opis oraz odpowiadające temu opisowi zdjęcie. Każdy „Przepis krok po kroku” musi być zaopatrzony w zdjęcia poszczególnych, następujących po sobie etapów. Nie ma możliwości umieszczenia przepisu krok po kroku bez zdjęć obrazujących etapy przygotowania.  

”Przepis krok po kroku” powinien zawierać:

a) nazwę potrawy

b) listę składników niezbędnych do przygotowania potrawy wraz z podaniem ich ilości –lista składników powinna znajdować się w odpowiednich polach do tego przeznaczonych, nie są dozwolone składniki pisane po przecinku w jednym polu.

c) opis wykonywanych czynności prowadzących do przygotowania danej potrawy zobrazowany odpowiednim zdjęciem - tak by sposób wykonania był jasny i czytelny, nie pozostawiający wątpliwości

d) czas obróbki termicznej, jeśli przygotowanie potrawy tego wymaga

„Przepisem krok po kroku” nie może być nazwany sposób podania potrawy ani później zamieszczony Przepis różniący się od wcześniejszego sposobem podania bądź jedynie wariantem smakowym.  „Przepisy krok po kroku” wpisane później, które różnią się od siebie jedynie sposobem podania bądź wariantem smakowym mogą zostać usunięte z Serwisu. 

„Przepisy krok po kroku” zostały przygotowane specjalnie z myślą by ułatwić Użytkownikom przyrządzanie potraw. W myśl tej zasady Przepisy powinny posiadać odpowiedni poziom skomplikowania (złożoności), które uzasadnią obrazowanie za pomocą zdjęć poszczególnych etapów przygotowania, co oznacza, że „Przepisy krok po kroku” nie mogą zawierać przepisów czy sposobów podania m.in. na dania takie jak: kawa, herbata, kanapka z…, etc. Wszelkie warianty smakowe powinny zawierać się w jednym Przepisie jako dodatkowa propozycja. Administrator ma prawo usunąć „Przepis krok po kroku”, który nie spełnia warunków Regulaminu.

Pod pojęciem „Funkcja oceny” rozumie się  możliwość oznaczenia Przepisu na skali od 1-5.

Pod pojęciem „Mistrz Smaku” rozumie się każdego Użytkownika, któremu została udostępniona Funkcja oceny Przepisów zamieszczonych w serwisie DoradcaSmaku.pl.

§ 3 Konto

Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto w serwisie DoradcaSmaku.pl. Dostęp do Konta użytkownika jest chroniony hasłem, które nie może być przekazywane osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu konto może zostać usunięte. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych. Rejestrując się w serwisie Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.

§ 4 Zawartość w serwisie DoradcaSmaku.pl

Publikując Zawartość w serwisie DoradcaSmaku.pl, Użytkownik potwierdza, że jest autorem i właścicielem praw do zamieszczanej Zawartości i zezwala Administratorowi na nieodpłatne, bezterminowe i bezwarunkowe korzystanie z tej Zawartości, w tym utrwalanie i zwielokrotnianie Zawartości poprzez wytwarzanie określoną techniką jej egzemplarzy, obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Zawartość utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, rozpowszechnianie Zawartości poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz zezwala Administratorowi na upoważnienie innych podmiotów współpracujących z Administratorem do korzystania z zamieszczanej Zawartości w takim samym zakresie, w jakim może korzystać z niej Administrator.

Zawartość zamieszczona w serwisie DoradcaSmaku.pl, nie może być sprzeczna z normami etycznymi oraz prawnymi, obowiązującymi w Polsce, ani naruszać dobrych obyczajów i zasad Netykiety (zbiór zasad obowiązujących w Internecie)”.

W Serwisie nie wolno zamieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, naruszających dobro innych osób, firm lub instytucji. W szczególności :

a) Treści uznanych za wulgarne, nieobyczajne, obraźliwe dla innych użytkowników, oszczercze wobec innych, prześmiewcze, odnoszące się negatywnie do cech charakteru lub wyglądu osób,

b) Treści dyskryminujących na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej, politycznym, etc.,

c) Treści łamiących prawa autorskie i przyczyniających się do rozpowszechnienia piractwa,

d) Zabronione jest oferowanie wszelkich usług lub przedmiotów, w szczególności takich, których obrót jest prawnie zakazany.

e) Zabronione jest umieszczanie w treści Zawartości aktywnych odnośników do innych serwisów WWW, zza wyjątkiem autorskich prywatnych blogów. Adresy takie będą usuwane z Zawartości.

W przypadku naruszenia w.w. wymogów Administrator może usunąć w.w. treści, a nawet wysłać upomnienie do autora. W przypadku wysłania 3 upomnień dot. ww. treści konto użytkownika może zostać usunięte z serwisu.

Dodawana Zawartość powinna spełniać wymogi: poprawnej polszczyzny, składni języka polskiego. W przypadku Przepisów – zawierać czytelny, jasny i zrozumiały opis sposobu przygotowania dania, tak aby pozostali Użytkownicy nie mieli problemów z wykorzystaniem danego Przepisu. W przypadku nie spełnienia tego wymogu Przepis może zostać usunięty z Serwisu.

Zawartość Serwisu ma charakter poradnikowy i może być używana i rozpowszechniana wyłącznie w celach prywatnych. Używanie jej w celach zarobkowych w jakiejkolwiek formie jest naruszeniem praw majątkowych autorów Przepisów.

Administrator serwisu DoradcaSmaku.pl ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika, który umieścił w Serwisie Zawartość naruszającą obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje.

W ww. przypadku administrator serwisu ma prawo do wstrzymania wydania nagród, które zostały zamówione za punkty zdobyte w ten sposób. Punkty nie są wówczas zwracane na konto. 

Administrator serwisu DoradcaSmaku.pl ma prawo do usunięcia Zawartości niezgodnej z celem powstania tego serwisu, o którym mowa w § 1 zdanie drugie.

Użytkownik ma prawo zgłosić Administratorowi każdy przypadek niezgodności Zawartości z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszającą zasady Netykiety. Zgłoszenie naruszenia zostanie rozpatrzone przez Administratora.

Zabronione jest wykorzystywanie serwisu DoradcaSmaku.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, materiałów obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

Teksty, pytania i odpowiedzi, oceny, opinie, komentarze lub jakakolwiek inna Zawartość serwisu zamieszczona przez Użytkowników serwisu DoradcaSmaku.pl, uznana przez Administratora za nie niosącą ze sobą żadnej merytorycznej wartości,  nierzeczową, lub niezwiązaną z tematem, w szczególności teksty służące zwiększaniu licznika napisanych wiadomości, komentarzy, recenzji, opinii, ocen, mogą zostać usunięte. Postanowienie dotyczy również Przepisów nie spełniających warunków przyjętych na potrzeby Regulaminu (§2).

Jeżeli liczba punktów zdobyta poprzez logowanie, komentarze oraz oznaczenia "smaczne" znacząco przewyższa liczbę punktów przyznanych za dodawaną w serwisie Przepisy i Zdjęcia, Administrator, po analizie konkretnego przypadku może uznać taki sposób powiększania licznika punktów za niezgodny z Regulaminem.

Użytkownik serwisu wyraża zgodę na modyfikację oraz wykorzystanie umieszczonej przez niego Zawartości w serwisie DoradcaSmaku.pl, GaleriaPrzepisów.pl, facebook.com/DoradcaSmaku,facebook.com/GaleriaPrzepisow ,nk.pl/#doradcasmaku oraz w aplikacji mobilnej Doradca Smaku.

Serwis GaleriaPrzepisow.pl jest zintegrowaną częścią serwisu DoradcaSmaku.pl. Serwis GaleriaPrzepisow.pl umożliwia przeglądanie Przepisów ze zdjęciami dodanych w serwisie DoradcaSmaku.pl. Użytkownik, który zarejestruje się w serwisie DoradcaSmaku.pl, posiada również konto w serwisie GaleriaPrzepisów.pl i odwrotnie.

§ 5 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Prymat Sp. z o .o. z siedzibą ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych. Prymat Sp. z o .o. zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiając ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom.

Prymat Sp. z o .o. nie przekazuje, nie sprzedaje zgromadzonych danych innym osobom i instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Dane osobowe Użytkowników serwisu DoradcaSmaku.pl są przechowywane przez Administratora serwisu DoradcaSmaku.pl.

W momencie rejestracji zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora i podmioty współpracujące z Administratorem.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres: Biuro Sprzedaży i Marketingu Prymat Sp. z o .o., ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków. z dopiskiem "Dane Osobowe".

Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwis DoradcaSmaku.pl przetwarzał jego dane osobowe, powinien wysłać pismo na adres Biuro Sprzedaży i Marketingu Prymat Sp. z o .o., ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków., z dopiskiem "Dane Osobowe".

Na życzenie Użytkownika Administrator może usunąć Konto Użytkownika z serwisu DoradcaSmaku.pl.

§ 6 System punktowy i nagrody rzeczowe

Użytkownicy serwisu DoradcaSmaku.pl są premiowani automatycznie za aktywność w społeczności punktami.

Punkty przydzielane są według zasad i punktów znajdujących się w dziale "Punkty i Nagrody"

Punkty przyznawane są tylko zalogowanym Użytkownikom. Zachowanie niezgodne z Regulaminem Serwisu powoduje utratę wszystkich uzyskanych punktów. Przez takie zachowania rozumie się m.in. dodawanie innych zdjęć niż tych, które stanowią prezentację efektu jaki uzyska się po przygotowaniu danego przepisu (gotowych dań, deserów, sałatek, itd.), zadawanie pytań niezwiązanych z kulinarnym charakterem portalu, itp.

Aktualna ilość punktów każdego Użytkownika może być publikowana na stronach serwisu DoradcaSmaku.pl.

Zgromadzone punkty Użytkownik może wymienić wyłącznie na towary zamieszczone w aktualnie obowiązującym Katalogu Nagród. Dokonanie wymiany powoduje zmniejszenie ilości zgromadzonych punktów o wartość punktową nagrody. Nie jest możliwa wymiana punktów na gotówkę. Ponadto cofnięcie przyznania nagrody przez Administratora – na skutek naruszenia niniejszego Regulaminu - jest równoznaczne z trwałą utratą punktów przeznaczonych na tę nagrodę.

Wysyłki nagród realizowane są na adres wskazany przez Użytkownika na terenie Polski. Wysyłka nagród następuje do 15.tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zamówiono nagrodę. Nagrody z miesiąca listopada wysyłane są w miesiącu styczniu (w miesiącu grudniu wysyłka nie jest realizowana).

Konto przypisane jest do jednej osoby. Zamówienia z konta mogą być składane przez Użytkowania konta tylko na 1 osobę. 

§ 6.1 Podatki

Nagrody otrzymane w konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Użytkownicy serwisu zobowiązani są do podania danych niezbędnych do wystawienia informacji podatkowej / PIT 8-C/. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wystawiony PIT z powodu nie podania lub podania błędnych danych przez Użytkownika (np. zmiana miejsca zamieszkania, zmiana nazwiska w przypadku zmiany stanu cywilnego, podanie danych nieaktualnych lub nie aktualizowanie danych, itp).

Nagrody objęte opodatkowaniem są opisane w obowiązującym Katalogu Nagród ('prosimy o podanie danych do podatku').

Nagroda nie zostanie wysłana, jeśli Użytkownik nie poda wymaganych danych do podatku. Wszystkie dane podane na Koncie Użytkownika powinny dotyczyć wyłącznie tego Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu, którzy odebrali nagrodę otrzymują środki pieniężne na pokrycie podatku od nagród. Przelew środków nastąpi wyłącznie na konto osoby, która odebrała Nagrodę (więcej na temat podatku dochodowego).

§ 6.2 Reklamacje

Reklamacje dotyczące nagród rzeczowych będą rozpatrywane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu DoradcaSmaku.pl oraz zamieszczanej Zawartości, powinny być zgłaszane odpowiednio poprzez odpowiednią funkcję („Zgłoś nadużycie” – w przypadku zdjęć oraz przepisów), lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] (pozostałe kwestie). Reklamacje mogą być zgłaszane listownie: Biuro Sprzedaży i Marketingu Prymat Sp. z o.o.; ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków.

Reklamacje powinny zawierać: dane podmiotu składającego reklamację - imię, nazwisko, adres, poczta elektroniczna; ponadto informację o przedmiocie reklamacji, uzasadnienie zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 7 Nagrody finansowe

Prymat Sp. z o.o. dodatkowo będzie nagradzać wybranych Użytkowników co miesiąc nadając:  3 tytuły "Doradca Smaku Miesiąca", tytuł „Doradca Smaku Mistrza Sowy” oraz tytuł „Bloger Miesiąca”. Każdy z wybranych "Doradców Smaku Miesiąca" otrzyma specjalną nagrodę  finansową w wysokości odpowiednio: 500 zł netto, 300 zł netto, 200 zł netto (więcej na temat nagród finansowych dla Doradców Miesiąca). „Doradca Smaku Mistrza Sowy” otrzymuje honorowe wyróżnienie w serwisie, a „Bloger Miesiąca” otrzymuje nagrodę finansową w wysokości 500 zł netto.

Kryteria wyboru Użytkownika, który otrzymuje tytuł „Dorada Smaku Miesiąca” to jakość Przepisów i Zdjęć opublikowanych w Serwisie, ilość opublikowanych w Serwisie Przepisów, a także aktywność i zaangażowanie w Serwisie.

Kryterium wyboru Użytkownika, który otrzymuje tytuł „Dorada Smaku Mistrza Sowy” to jakość i oryginalność publikowanych w Serwisie Przepisów i Zdjęć.

Kryteria wyboru Użytkownika, który otrzymuje tytuł „Bloger Miesiąca” to jakość, wartość merytoryczna i ilość publikowanych wpisów na Blogu w Serwisie.

§ 8 Eliminacje Mistrzów Smaku

 Nad prawidłowym przebiegiem procesu eliminacji Mistrzów Smaku czuwać będzie Administrator.

Pierwszy etap eliminacji polega na zgłaszaniu swojej kandydatury do grona Mistrzów Smaku. Zgłoszenia dokonać może każdy Użytkownik, który spełnia przynajmniej dwa z trzech poniższych kryteriów:

a) co najmniej raz był wyróżniony jako Doradca Smaku Miesiąca, Doradca Mistrza Sowy lub Bloger Miesiąca

b) jest zarejestrowany w serwisie DoradcaSmaku..pl co najmniej 6 miesięcy od daty zgłoszenia

c) dodał w serwisie DoradcaSmaku.pl minimum 500 Przepisów

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: [email protected].

W drugim etapie eliminacji Mistrzów Smaku Administrator dokonuje wyboru 5 osób, którym zostanie udostępniona Funkcja oceny.

Każdy kandydat zostanie poinformowany drogą mailową, czy został wybrany do grona Mistrzów Smaku w terminie 14 dni od daty zakończenia pierwszego etapu eliminacji. Mistrzom Smaku zostanie w tym dniu udostępniona Funkcja oceny na okres 3 miesięcy.

Procedura eliminacji Mistrzów Smaku ma charakter cykliczny.

Status Mistrza Smaku decyzją Administratora może zostać przedłużony na okres kolejnych 3 miesięcy. Jedna osoba może być Mistrzem Smaku maksymalnie nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy.

§ 9 Zasady oceny Przepisów przez Mistrzów Smaku

Funkcja oceny jest dostępna wyłącznie dla Mistrzów Smaku. Po zalogowaniu w Serwisie Mistrz Smaku ma możliwość dokonania oceny każdego Przepisu poprzez zaznaczenie odpowiedniej ilości gwiazdek w skali od 1 do 5, gdzie:

a) 1 oznacza „zdecydowanie nie chciałbym tego spróbować”

b) 2 oznacza „ raczej nie chciałbym tego spróbować

c) 3 oznacza „pewnie bym się skusił”

d) 4 oznacza „ bardzo smaczne”

e) 5 oznacza „ rewelacja!”

Mistrz Smaku zobowiązany jest do dokonywania oceny w sposób rzetelny oraz zgodny z zasadami Regulaminu.

Komunikat „Średnia ocena tego przepisu to x/5” jest widoczny dla wszystkich w Serwisie, gdzie x oznacza liczbę większą od 3. Dzięki temu wyróżniane są przepisy o średniej ocenie 4/5 oraz 5/5.

Za dokonanie oceny jednego Przepisu Mistrz Smaku otrzymuje 1 punkt. W ciągu 3 miesięcy ocenić można maksymalnie 18 000 przepisów. Punkty przyznawane za oceny Przepisów zwiększają ogólną pulę zgromadzonych punktów, o których mowa w § 6 Regulaminu. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie Mistrz Smaku może zostać pozbawiony dostępu do Funkcji oceny. W takim przypadku Mistrz Smaku zostanie uprzednio poinformowany o decyzji przez Administratora.
§ 10 Newsletter serwisu DoradcaSmaku.pl
Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Prymat Sp. z o.o. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
Newsletter jest bezpłatną usługą skierowaną do użytkowników DoradcaSmaku.pl zarejestrowanych w Bazie Użytkowników, mogącą zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a polegającą na informowaniu Użytkowników o nowościach w serwisie, akcjach promocyjnych oraz konkursowych poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
Prymat sp. z o.o. oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że nie będzie udostępniany osobom trzecim.
Użytkownik, w celu otrzymywania newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera podczas rejestracji lub poprzez oznaczenie zgody w zakładce edycji profilu.
Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi newslettera w każdym czasie. W celu rezygnacji z usługi newslettera należy kliknąć w link umieszczony w Newsletterze :„Jeśli nie chcesz więcej otrzymywać Newslettera, kliknij tutaj” , lub oznaczyć w polu edycji profilu brak zgody na otrzymywanie newslettera.
Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i zostanie zasygnalizowane komunikatem potwierdzającym operację.
Usunięcie adresu e-mail z bazy nastąpi pod warunkiem, że adres e-mail będzie się zgadzać się z tym, który został wpisany w momencie zapisywania do bazy.

 
§ 11 Odpowiedzialność, prawa i obowiązki Administratora


Administrator  wraz z Użytkownikami dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczane w Serwisie były zgodne z niniejszym Regulaminem i zasadami „Netykiety”
Administrator może usunąć lub modyfikować Zawartość zamieszczoną przez Użytkowników w Serwisie, jeżeli jest ona sprzeczna z celami Serwisu, narusza warunki „Netykiety” lub warunki niniejszego Regulaminu. W szczególności Administrator ma prawo usunąć z Serwisu daną Zawartość po uprzednim otrzymaniu zgłoszenia „nadużycia” na tę Zawartość. Informacje o usunięciu lub modyfikacji Zawartości albo zgłoszeniu nadużycia wysyłane są na skrzynkę odbiorczą wewnętrznej poczty DoradcaSmaku.pl posiadanej przez Użytkownika. Osoby korzystające z Zawartości zawartych w Serwisie czynią to na własną odpowiedzialność. Administracja serwisu DoradcaSmaku.pl dokłada wszelkich starań, by publikowane informacje, przepisy i porady zostały sprawdzone i były zgodne z prawdą, nie bierze jednak odpowiedzialności za ich wykorzystanie
§ 12 Postanowienia końcowe
Korzystając z Przepisów zamieszczonych w serwisie DoradcaSmaku.pl należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
Porady dotyczące odżywiania, zamieszczone w serwisie nie mogą zastąpić fachowej porady lekarskiej.
Korzystanie z serwisu www.DoradcaSmaku.pl oznacza pełną akceptację treści Regulaminu.
W Serwisie prowadzony jest ranking Użytkowników, którego zasady i opis znajdują się na stronie „Jak zbierać punkty”, stanowiącej załącznik do tego Regulaminu.

DoradcaSmaku.pl zawiera materiały autopromocyjne marek należących do Prymat sp. z o.o.:

Prymat Kucharek tonaturalne smak