Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU – „Przepis na grilla”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Przepis na grilla” (zwanym dalej “Konkursem”) jest Prymat sp. z o.o.; ul. Chlebowa 14; 44-337 Jastrzębie Zdrój; Sąd Rejonowy w Gliwicach; X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000059133; Kapitał zakładowy: 200.160,00 zł ; NIP: 633-20-14-478, REGON: 276681517, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Konspol Holding Sp. z o.o.

3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa (dalej zwana „Komisją”). W skład Komisji będą wchodziły 3 osoby – Specjaliści ds. Marketingu Prymat sp. z o.o.

6. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie – rozumiane jako wysłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją.

7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebookowi. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Konkursu.

9. W regulaminie zostaną użyte następujące definicje:

a. Pod pojęciem „Uczestnika konkursu”, zwanego dalej „Uczestnikiem”, rozumie się osobę, która wzięła udział w konkursie i spełniła warunki uczestnictwa określone w § 2.

b. Pod pojęciem „Laureata konkursu”, zwanego dalej „Laureatem”, rozumie się uczestnika konkursu, który zdobył jedną z nagród w konkursie.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE PROMOCYJNYM

1. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy oraz strony umów cywilno - prawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek od niego zależnych, inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu, osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Uczestnikiem może zostać każda osoba pełnoletnia, która spełni wymagania regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Zgoda jest w posiadaniu uczestnika, do okazania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:

a. Akceptacja regulaminu konkursu.

b. Wysłanie zgłoszenia konkursowego, czyli linku z przepisem opublikowanym w serwisie doradcasmaku.pl jedną z możliwych dróg dostarczenia:

i. Wysłanie maila na pocztę elektroniczną: doradcasmaku@doradcasmaku.pl  o tytule „Przepis na grilla” (w treści maila powinien znajdować się link do przepisu na grilla - opublikowanego w serwisie doradcasmaku.pl)

ii. Opublikowanie linku z przepisem na profilu Doradcy Smaku na Facebooku https://www.facebook.com/DoradcaSmaku pod postem dotyczącym konkursu „Przepis na grilla”;

Zgłoszenia opublikowane w innych miejscach niż powyżej nie będą brane pod uwagę.

4. W przesłanym poprzez e-mail lub opublikowanym na Facebooku linku z przepisem, który jest równocześnie zgłoszeniem do konkursu powinny znaleźć się:

i. Zdjęcie potrawy z grilla.

ii. Nazwa potrawy oraz składniki, wśród których przynajmniej jeden jest produktem firmy Konspol.

iii. Przepis, czyli sposób przygotowania potrawy. Opis powinien składać się z min. trzech zdań.

Uczestnik może wysłać dowolną liczbę zgłoszeń w czasie trwania całego konkursu. 

5. Czas trwania Konkursu: 17.08.2017 - 31.08.2017r. do godziny 23:59.

6. W konkursie zostanie wyłonionych dziesięciu Laureatów.

7. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data jego zarejestrowania przez system teleinformatyczny.

8. Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że zgłoszenie przesłane w ramach Konkursu: 

a.  będzie wolne od wad prawnych,

b. będzie wynikiem jego indywidualnej twórczości,

c.  prawa autorskie nie będą w żaden sposób ograniczone, ani obciążone na rzecz osób trzecich.

9. Wykluczone z Konkursu zostaną zgłoszenia, które:

a. naruszają prawo obowiązujące w Polsce,

b. naruszają prawa i uczucia osób trzecich,

c. zawierają treści powszechnie uznane za społecznie szkodliwe i naganne moralnie (np. zgłoszenia zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy).

10.   Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do niewyłonienia określonej ilości Laureatów, jeśli zgłoszenia nie zostaną uznane przez Komisję za poprawne.

 

§ 3. NAGRODY

1. Konkurs będzie trwał od 17.08.2017 - 31.08.2017r.

2. W konkursie zostanie wyłonionych dziesięciu Laureatów.

3. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni w następujący sposób:

a. Każdy z 10 laureatów otrzyma  jeden zestaw nagród, który składa się z następujących elementów:

- Grill elektryczny Bosch TFB3302V o wartości 219 zł brutto,
- Torba termoizolacyjna o wartości 19,68 zł brutto,
- Fartuch grillowy o wartości 16,30 zł brutto.

Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

4. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda. 

 

§ 4. ZASADY KONKURSU. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRODY W KONKURSIE PROMOCYJNYM

1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu, tj. najpóźniej do dnia 5.09.2017 r.

2. Z Laureatami konkursu Organizator skontaktuje się drogą elektroniczną w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Laureat w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o wygranej przesyła Organizatorowi swoje dane teleadresowe oraz dane osobowe, aby umożliwić przesłanie nagrody i pobranie oraz zapłacenie podatku.

3. Nagroda zostanie wydana Laureatowi na koszt Fundatora na podany adres na terenie Polski po podaniu danych, o których mowa w ust. 2.

4. W przypadku niedostarczenia przez Laureata informacji, o których mowa w ust. 2 i w terminie tam podanym Laureat ten traci prawo do Nagrody.

5. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Do Nagród dodane są dodatkowe nagrody pieniężne o wartości 11,11% wartości danej nagrody, czyli 24 zł od elektrycznego grilla, 2 zł od torby termoizolacyjnej oraz 2 zł od fartucha.

6. Nagrody pieniężne, o których mowa w ust. 5,  nie zostaną wydane zwycięzcom, lecz zostaną odprowadzone przez Organizatora na poczet należnego podatku od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Laureata w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z konkursu, o czym Organizator zawiadomi Uczestnika.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamacje.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Prymat sp. z o.o.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję, o której mowa w § 1 ust. 5, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Prymat Sp. z o.o.

 

§ 6. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Prymat Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych jednorazowo do celów konkursowych oraz wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych na liście laureatów umieszczonej na stronie internetowej https://www.facebook.com/DoradcaSmaku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami).

4. Nagrody w Konkursie zostaną dostarczone do Laureatów w terminie do 31 dni od otrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w § 4 ust. 2.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie „Przepis na grilla” akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Przez cały czas trwania konkursu niniejszy Regulamin będzie do wglądu na stronie www.DoradcaSmaku.pl

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.