Regulamin konkursu "Wakacyjny przepis"

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Organizatorem Konkursu „Wakacyjny przepis” (zwanym dalej “Konkursem”) jest Prymat sp. z o.o.; ul. Chlebowa 14; 44-337 Jastrzębie Zdrój; Sąd Rejonowy w Gliwicach; X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000059133; Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł ; NIP: 633-20-14-478, REGON: 276681517, zwany dalej „Organizatorem”.

2.Fundatorem Nagród w Konkursie jest Prymat sp. z o.o.

3.Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

4.Celem Konkursu jest promocja serwisu internetowego DoradcaSmaku.pl.

5.Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa (dalej zwana „Komisją”). W skład Komisji będą wchodziły 3 osoby – Specjaliści ds. Marketingu Prymat sp. z o.o.

7.Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

8.W Regulaminie zostaną użyte następujące definicje:

a) Pod pojęciem „Uczestnika konkursu”, zwanym dalej „Uczestnikiem” rozumie się użytkownika DoradcaSmaku.pl, który spełnił warunki uczestnictwa określone w § 2 i wziął udział w Konkursie.

b) Pod pojęciem „Laureata konkursu”, zwanego dalej „Laureatem” rozumie się Uczestnika konkursu, który zdobył jedną z nagród przyznawaną raz w tygodniu (każdy czwartek aż do momentu zakończenia konkursu).

 

 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE PROMOCYJNYM

 

1.W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy oraz strony umów cywilno-prawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek od niego zależnych, inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu, osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

2.Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Uczestnikiem może zostać każda osoba pełnoletnia, która spełni wymagania Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest zgoda prawnego opiekuna. Zgoda jest w posiadaniu uczestnika, do okazania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

3.Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:

a) Posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie www.DoradcaSmaku.pl.

b) Zamieszczenie zgłoszenia w serwisie www.DoradcaSmaku.pl poprzez dodanie wpisu ze zdjęciem. Warunkiem koniecznym jest opisanie oryginalnej w smaku i/lub podaniu potrawy, na którą Uczestnik Konkursu natrafił w trakcie wakacji (od 16 sierpnia do 27 września 2012 roku).

c)      Przesłanie linku do konkursowego wpisu na adres e-mail: doradcasmaku@doradcasmaku.pl lub opublikowanie go na tablicy DoradcaSmaku.pl na Facebooku i/lub NK.pl.

4.Czas trwania Konkursu: 16.08 – 27.09.2012 r.

5.O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data jego zarejestrowania przez system teleinformatyczny.

6.Decydując się na zamieszczenie wpisu, będącego jednocześnie zgłoszeniem konkursowym Uczestnik deklaruje i oświadcza tym samym, że jest autorem wpisu wraz ze zdjęciem/zdjęciami i posiada do nich pełne prawa autorskie udziela Organizatorowi licencji na korzystanie i rozporządzanie nimi bez osobnego wynagrodzenia w zakresie zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania dowolnym sposobem, w tym przez Internet, Telewizję i inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji produktów Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

7.Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że zgłoszenie przesłane w ramach Konkursu: 

a)     będzie wolne od wad prawnych,

b)     będzie wynikiem jego indywidualnej twórczości,

c)     prawa autorskie nie będą w żaden sposób ograniczone, ani obciążone na rzecz osób trzecich.

8.Wykluczone z Konkursu zostaną zgłoszenia, które:

a)      naruszają prawo obowiązujące w Polsce

b)      naruszają prawa i uczucia osób trzecich

c)      zawierają treści powszechnie uznane za społecznie szkodliwe i naganne moralnie (np. zgłoszenia zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy).

9.Liczba zgłoszeń dokonanych przez jednego Uczestnika jest nieograniczona.

 

§ 3. NAGRODY

 

1.Komisja konkursowa raz w tygodniu spośród wszystkich opublikowanych w danym tygodniu wpisów wybierze jednego Laureata, który otrzyma 2500 punktów. Punkty użytkownik może wykorzystać w serwisie DoradcaSmaku.pl zamawiając jedną z nagród rzeczowych dostępnych w Katalogu Nagród na stronie: https://www.doradcasmaku.pl/katalog-nagrod.html

2.Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody w wysokości 2500 punktów na gotówkę. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3.Organizator będzie ogłaszał wyniki konkursu raz w tygodniu – w każdy czwartek – aż do momentu zakończenia Konkursu (27.09.2012 r.). Nagrody w postaci 2500 punktów będą przyznawane każdorazowo w ciągu 1 dnia od ogłoszenia wyników Konkursu.

4.Nagrody rzeczowe zamówione za punkty wygrane w Konkursie zostaną wysłane do użytkowników zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu www.DoradcaSmaku.pl.

 

§ 4. ZASADY KONKURSU. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE PROMOCYJNYM

1.Raz w tygodniu (w każdy czwartek aż do momentu zakończenia Konkursu) Komisja konkursowa wyłoni jednego Laureata (najpóźniej do godz. 23.59 każdego czwartku). Komisja dokona wyboru najlepszych wpisów w oparciu o kryteria: oryginalność, kreatywność i szczególne walory artystyczne.

2.Cotygodniowa informacja o Laureatach będzie publikowana w serwisie Doradcasmaku.pl w każdy czwartek aż do momentu zakończenia Konkursu.

3.Z Laureatami konkursu Organizator skontaktuje się w dniu rozstrzygnięcia konkursu drogą elektroniczną.

4.Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w postaci 2500 punktów. Punkty Laureat może wykorzystać w serwisie DoradcaSmaku.pl zamawiając jedną z nagród rzeczowych dostępnych w Katalogu Nagród na stronie: https://www.doradcasmaku.pl/katalog-nagrod.html

5.Nagrody rzeczowe zamówione poprzez Katalog Nagród zostaną wydane Laureatowi w ramach systemu wydawania nagród na DoradcaSmaku.pl. Zgodnie z punktem &6 Regulaminu serwisu www.doradcasmaku.pl: „Zgromadzone punkty Użytkownik może wymienić wyłącznie na towary zamieszczone w aktualnie obowiązującym Katalogu Nagród. Dokonanie wymiany powoduje zmniejszenie ilości zgromadzonych punktów o wartość punktową nagrody (…)Wysyłki nagród realizowane są wyłącznie na terenie Polski. Wysyłka nagród następuje do 15.tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zamówiono nagrodę.”

6.Zgodnie z punktem &6.1 Regulaminu www.DoradcaSmaku.pl „Reklamacje dotyczące nagród rzeczowych będą rozpatrywane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. Podstawą reklamacji uszkodzenia nagrody rzeczowej podczas transportu jest otwarcie przesyłki w obecności kuriera/ dostawcy/ przewoźnika i stwierdzenie uszkodzeń na dokumencie reklamacyjnym kuriera/dostawcy/przewoźnika”.

 

7.Nagroda rzeczowa zostanie wydana użytkownikowi na koszt Organizatora na podany przez Laureata adres.

8.Wydanie nagrody rzeczowej nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę rzeczową.

10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości doręczenia lub opóźnienia w doręczeniu Nagrody rzeczowej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania, podania błędnych danych lub zmiany danych Uczestnika o której nie został poinformowany przed wysłaniem nagrody rzeczowej.

 

§ 5. REKLAMACJE

 

1.Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.

2.Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Prymat sp. z o.o., ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków.

3.Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję, o której mowa w § 1 ust. 6, w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Prymat Sp. z o.o.

 

§ 6. DANE OSOBOWE

 

1.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Prymat Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

2.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody rzeczowej. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

3.Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych jednorazowo do celów konkursowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) oraz wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych we wpisach ogłaszających cotygodniowe wyniki Konkursu  www.DoradcaSmaku.pl  w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Uczestnik biorąc udział w Konkursie „Wakacyjny przepis” akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Przez cały czas trwania konkursu będzie on dostępny do wglądu na stronie www.DoradcaSmaku.pl

2.Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

4.Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.