REGULAMIN KONKURSU „Smaczne przypinki”

REGULAMIN KONKURSU „Smaczne przypinki”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem Konkursu „Smaczne przypinki” (zwanym dalej “Konkursem”) jest Prymat sp. z o.o.; ul. Chlebowa 14; 44-337 Jastrzębie Zdrój; zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gliwicach; X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; pod numerem KRS: 0000059133; o kapitale zakładowym: 200.000,00 zł ; NIP: 633-20-14-478, REGON: 276681517, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Prymat sp. z o.o.

3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

4. Celem Konkursu jest promocja konta DoradcaSmaku.pl w serwisie pinterest.com. Konto dostępne jest pod adresem: www.pinterest.com/doradcasmaku/

5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa (dalej zwana „Komisją”). W skład Komisji będą wchodziły 3 osoby – Specjaliści ds. Marketingu Prymat sp. z o.o.

7. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie – rozumiane jako wysłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją.

8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem pinterest.com.

9. W regulaminie zostaną użyte następujące definicje:

a. Pod pojęciem „Uczestnika konkursu”, zwanym dalej „Uczestnikiem” rozumie się użytkownika DoradcaSmaku.pl, który wziął udział w konkursie i spełnił warunki uczestnictwa określone w § 2.

b. Pod pojęciem „Laureata konkursu”, zwanego dalej „Laureatem” rozumie się uczestnika konkursu, który zdobył jedną z 3 nagród w konkursie.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE PROMOCYJNYM

 

1. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy oraz strony umów cywilno - prawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek od niego zależnych, inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu, osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Uczestnikiem może zostać każda osoba pełnoletnia, która spełni wymagania regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Zgoda jest w posiadaniu uczestnika, do okazania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:

a. Posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie DoradcaSmaku.pl,

b. Posiadanie konta w serwisie Pinterest.com

c. Akceptacja regulaminu konkursu,

d. Dodanie konta Doradca Smaku do obserwowanych poprzez przycisk „Obserwuj wszystko”, który znajduje się na stronie: www.pinterest.com/doradcasmaku

e. Stworzenie na swoim prywatnym koncie w serwisie Pinterest.com nowej tablicy poprzez przycisk „Utwórz tablicę”. Nazwa tablicy może być dowolna.

f. Przypięcie do utworzonej tablicy konkursowej przynajmniej 3 zdjęć z konta Doradca Smaku w serwisie Pinterest. Zdjęcia mają stworzyć smakowite menu na wybraną okazję.

g. Wysłanie informacji o stworzonej tablicy na adres: doradcasmaku@doradcasmaku.pl wraz z informacją o nazwie tablicy, loginie użytkownika w serwisie DoradcaSmaku.pl oraz loginie użytkownika w serwisie Pinterest.com

4. Czas trwania Konkursu: 11 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. do godz. 23:59

5. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data jego zarejestrowania przez system teleinformatyczny.

6. Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że zgłoszenie przesłane w ramach Konkursu: 

a. będzie wolne od wad prawnych,

b. będzie wynikiem jego indywidualnej twórczości,

c. prawa autorskie nie będą w żaden sposób ograniczone, ani obciążone na rzecz osób trzecich.

7. Wykluczone z Konkursu zostaną zgłoszenia, które:

a. naruszają prawo obowiązujące w Polsce,

b. naruszają prawa i uczucia osób trzecich,

c. zawierają treści powszechnie uznane za społecznie szkodliwe i naganne moralnie (np. zgłoszenia zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy).

 

§ 3. NAGRODY

 

1. Komisja spośród nadesłanych zgłoszeń konkursowych wybierze 3 laureatów na podstawie takich kryteriów jak: atrakcyjność stworzonego menu oraz kreatywność nazwy tablicy utworzonej w serwisie Pinterest.com. Laureaci otrzymają nagrody w postaci:

2. Za zdobycie 1-3 miejsca – 5 000 punktów w serwisie DoradcaSmaku.pl do wymiany na nagrody z katalogu na stronie www.DoradcaSmaku.pl

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

4. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY KONKURSU. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRODY W KONKURSIE PROMOCYJNYM

 

1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu (najpóźniej do 15.09.2014 roku, do godz. 23.59). Komisja dokona wyboru 3 najciekawszych menu w ocenie Komisji, w oparciu o kryteria: oryginalność, pomysłowość, kreatywność.

2. W terminie 14 dni od zakończenia konkursu informacja o zwycięzcach zostanie opublikowana na stronie internetowej www.DoradcaSmaku.pl.

3. Z Laureatami konkursu Organizator skontaktuje się drogą mailową w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Laureat w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o wygranej przesyła Organizatorowi swoje dane teleadresowe oraz dane osobowe, aby umożliwić przesłanie nagrody i pobranie oraz zapłacenie podatku.

4. Nagroda zostanie przyznana Laureatowi poprzez dodanie do konta użytkownika liczby punktów określonej w §1, ust. 1  

5. W przypadku nie dostarczenia przez Laureata informacji, o których mowa w ust. 3 i w terminie tam podanym Laureat ten traci prawo do Nagrody.

6. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Laureata w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z konkursu, o czym Organizator zawiadomi Uczestnika.

 

§ 5. REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamacje.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora konkursu.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję, o której mowa w § 1 ust. 6, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Prymat Sp. z o.o.

 

§ 6. DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Prymat Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych jednorazowo do celów konkursowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych na liście laureatów umieszczonej na stronie internetowej www.doradcasmaku.pl w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Nagrody w Konkursie zostaną dostarczone do Laureatów w terminie do 31 dni od otrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w § 4, ust. 3.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie „Smaczne przypinki” akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Przez cały czas trwania konkursu niniejszy Regulamin będzie do wglądu na stronie www.DoradcaSmaku.pl

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.