Regulamin Konkursu "Rewolucja Smaków"

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Rewolucja smaków” (zwanym dalej “Konkursem”) jest Prymat sp. z o.o.; ul. Chlebowa 14; 44-337 Jastrzębie Zdrój; Sąd Rejonowy w Gliwicach; X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000059133; Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł ; NIP: 633-20-14-478, REGON: 276681517, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Prymat sp. z o.o.

3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

4. Celem Konkursu jest promocja serwisu internetowego DoradcaSmaku.pl.

5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa (dalej zwana „Komisją”). W skład Komisji będą wchodziły 3 osoby – Specjaliści ds. Marketingu Prymat sp. z o.o.

7. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie – rozumiane jako wysłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem, jego akceptacją, a także potwierdzeniem możliwości uczestniczenia w warsztatach kulinarnych 27 października w Warszawie.

8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.

9. W Regulaminie zostaną użyte następujące definicje:

a. Pod pojęciem „Uczestnika Konkursu”, zwanym dalej „Uczestnikiem” rozumie się użytkownika DoradcaSmaku.pl, który wziął udział w Konkursie i spełnił warunki uczestnictwa określone w § 2.

b. Pod pojęciem „Laureata Konkursu”, zwanego dalej „Laureatem” rozumie się uczestnika Konkursu,                który zdobył jedną z trzech Nagród w Konkursie.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE PROMOCYJNYM

1. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy oraz strony umów cywilno - prawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek od niego zależnych, inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu, osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Uczestnikiem może  być wyłącznie osoba pełnoletnia, która spełni wymagania Regulaminu.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a. Posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie DoradcaSmaku.pl,

b. Akceptacja Regulaminu Konkursu,

c. Zamieszczenie zgłoszenia  konkursowego w serwisie www.DoradcaSmaku.pl poprzez dodanie przepisu ze zdjęciem (potrawy, posiłku, dania).

d. Wysłanie zgłoszenia konkursowego na adres doradcasmaku@doradcasmaku.pl .

e. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia konkursowego jest wpisanie w tytule wiadomości nazwy konkursu „Rewolucja smaków” oraz podanie swojego aktualnego numeru telefonu.

f. W Konkursie udział biorą przepisy opublikowane w serwisie DoradcaSmaku.pl w terminach od 08.10.2012 do 18.10.2012, do godz. 12.00.

4. Organizator Konkursu zastrzega, że numer telefonu nie będzie rozpowszechniany, ani wykorzystywany w celach marketingowych. Posłuży wyłącznie w celu kontaktu z Uczestnikiem w przypadku wygranej.

5. Każdy Uczestnik może wysłać nieograniczoną liczbę zgłoszeń do Konkursu.

6. Czas trwania Konkursu: Od 08 października do 18 października 2012, do godz. 12.00.

7. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data jego zarejestrowania przez system teleinformatyczny.

8. Decydując się na przesłanie zgłoszenia konkursowego Uczestnik deklaruje i oświadcza tym samym, że jest autorem przepisu i posiada do niego pełne prawa autorskie oraz udziela Organizatorowi licencji na korzystanie zeń i rozporządzanie bez osobnego wynagrodzenia w zakresie zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania dowolnym sposobem, w tym przez Internet, Telewizję i inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji produktów Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym w szczególności użycie na opakowaniach produktów i w materiałach reklamowych.

9. Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że zgłoszenie przesłane w ramach Konkursu: 

a. będzie wolne od wad prawnych,

b. będzie wynikiem jego indywidualnej twórczości,

c. prawa autorskie nie będą w żaden sposób ograniczone, ani obciążone na rzecz osób trzecich.

10. Wykluczone z Konkursu zostaną zgłoszenia, które:

a. naruszają prawo obowiązujące w Polsce,

b. naruszają prawa i uczucia osób trzecich,

c. zawierają treści powszechnie uznane za społecznie szkodliwe i naganne moralnie (np. zgłoszenia zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy).

 

§ 3. NAGRODY

1. Komisja spośród nadesłanych zgłoszeń konkursowych wybierze 3 laureatów, którzy otrzymają nagrody w postaci zaproszenia na Warsztaty kulinarne „Smaki Życia Magdy Gessler”, które odbędą  się 27 października 2012 w restauracji Krokodyl w Warszawie.

2. Wartości Nagrody wynosi brutto 700,00 zł, do której zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości 78 zł, która zostanie przeznaczona na podatek.

3. Organizator zwróci poniesione przez Laureata na terytorium Polski koszty jego dojazdu do Warszawy w celu uczestnictwa w warsztatach oraz koszty jego powrotu z warsztatów do miejscowości zamieszkania, łącznie w kwocie nie większej niż 300 zł. Warunkiem zwrotu ww. kosztów transportu jest przedstawienie przez Laureata dowodów (oryginałów) ich poniesienia,  w szczególności  bilety PKP, PKS, etc. Dowody (oryginały) poniesienia kosztów transportu należy przesyłać na adres Organizatora: Biuro Marketingu i Sprzedaży Prymat Sp. z o.o. ul. Racławicka 58 30-017 Kraków w terminie 14 dni od ich poniesienia.

4. Do kwoty, o której mowa w pkt. 3 zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości 11,11% jej wartości, która zostanie przeznaczona na podatek.

5. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

6. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.

7. Organizator nie udziela gwarancji jakości w rozumieniu art.577 kodeksu cywilnego na Nagrody w niniejszym Konkursie.

 

§ 4. ZASADY KONKURSU. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRODY W KONKURSIE PROMOCYJNYM

1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową w ciągu 5 dni od zakończenia Konkursu (najpóźniej do 22.10.2012 roku, do godz. 24.00). Komisja dokona wyboru 3 najciekawszych przepisów w ocenie Komisji, w oparciu o kryteria: pomysłowość, kreatywność, szczególne walory artystyczne.

2. W terminie najpóźniej 5 dni od zakończenia Konkursu informacja o zwycięzcach zostanie opublikowana pod adresem https://www.facebook.com/DoradcaSmaku, a także na stronie internetowej www.DoradcaSmaku.pl.

3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w dniu rozstrzygnięcia Konkursu drogą elektroniczną. Laureat w celu odbioru Nagrody będzie zobowiązany do potwierdzenia uczestnictwa w Warsztatach kulinarnych „Smaki Życia Magdy Gessler” oraz przesłania swoich danych osobowych oraz teleadresowych na adres doradcasmaku@doradcasmaku.pl w ciągu 2 dni od rozstrzygnięcia Konkursu. Przekazanie danych osobowych oraz teleadresowych jest niezbędne do przekazania Nagrody oraz pobrania i zapłacenia podatku.

4. W przypadku dostarczenia przez Laureata informacji, o których mowa w ust. 3 w terminie tam podanym organizator zobowiązuje się do przesłania drogą elektroniczną imiennego zaproszenia na Warsztaty kulinarne „Smaki Życia Magdy Gessler” najpóźniej do dnia 25 października 2012. Zaproszenie zawierać będzie dokładny adres oraz godzinę rozpoczęcia warsztatów.

5. W przypadku nie dostarczenia przez Laureata informacji, o których mowa w ust. 3 i w terminie tam podanym Organizator dokona 3 prób kontaktu telefonicznego z Laureatem. W przypadku nieudanych prób kontaktu telefonicznego lub nie uzyskania w tym samym dniu informacji, o których mowa w ust. 3 Laureat traci prawo do Nagrody.

6. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania, bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany.

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Laureata w sposób niedozwolony dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z konkursu, o czym Organizator zawiadomi Uczestnika.

9. Wykluczone z Konkursu zostaną zgłoszenia, które:

a. naruszają prawo obowiązujące w Polsce

b. naruszają prawa i uczucia osób trzecich

c. zawierają treści powszechnie uznane za społecznie szkodliwe i naganne moralnie (np. zgłoszenia zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy).

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamacje.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Prymat sp. z o.o.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję, o której mowa w § 1 ust. 6, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Prymat Sp. z o.o.

 

§ 6. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Prymat Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych jednorazowo do celów konkursowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr. 133 poz. 883) oraz wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych na liście laureatów umieszczonej na stronie internetowej https://www.facebook.com/DoradcaSmaku oraz https://www.DoradcaSmaku.pl w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr. 133 poz. 883).

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie „Rewolucja smaków” akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Przez cały czas trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie do wglądu na stronie www.DoradcaSmaku.pl

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.