Regulamin konkursu "Mali Doradcy w kuchni"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu: „Mali Doradcy w kuchni” (zwanym dalej “Konkursem”) jest Prymat sp. z o.o.; ul. Chlebowa 14; 44-337 Jastrzębie Zdrój; Sąd Rejonowy w Gliwicach; X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000059133; Kapitał zakładowy: 200.000,00 zł ; NIP: 633-20-14-478, REGON: 276681517, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Sponsorem Nagród w Konkursie jest Firma ilookandcook.pl z siedzibą w Łodzi, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem

REGON 101436765, NIP 7282465847.

3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

4. Celem Konkursu jest popularyzacja serwisu internetowego DoradcaSmaku.pl. , popularyzacja potraw przygotowywanych razem z dziećmi, popularyzacja ilookandcook.pl

5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa (dalej zwana „Komisją”). W skład Komisji będą wchodziły 3 osoby – Specjaliści ds. Marketingu Prymat sp. z o.o.

7. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie – rozumiane jako wysłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją.

8. W regulaminie zostaną użyte następujące definicje:

a. Pod pojęciem „Uczestnika konkursu”, zwanym dalej „Uczestnikiem” rozumie się użytkownika Serwisu DoradcaSmaku.pl, który wziął udział w konkursie i spełnił warunki uczestnictwa określone w § 2.

b. Pod pojęciem „Laureata konkursu”, zwanego dalej „Laureatem” rozumie się uczestnika konkursu, który zdobył jedną z sześciu nagród w konkursie.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy oraz strony umów cywilno - prawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek od niego zależnych, inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu, osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Uczestnikiem może zostać każda osoba pełnoletnia, która spełni wymagania regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Zgoda jest w posiadaniu uczestnika, do okazania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

3.  Warunkami wzięcia udziału w konkursie są:

a. Posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie DoradcaSmaku.pl,

b. Akceptacja regulaminu konkursu,

c. Zamieszczenie zgłoszenia konkursowego w serwisie www.DoradcaSmaku.pl poprzez dodanie przepisu dla dzieci ze zdjęciem gotowej potrawy, która będzie propozycją odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Mali Doradcy w kuchni ” – przygotuj danie dla dzieci (wspólnie z dzieckiem) w wieku 3 do 6+ lat. Dodaj zdjęcie gotowej potrawy, które prezentować będzie przygotowany wspólnie posiłek w wyjątkowo zabawny i apetyczny sposób.

d. Umieszczenie w zgłaszanym do konkursu przepisie minimum 5 składników.

e. Wysłanie zgłoszenia konkursowego informującego o dodaniu przepisu dla dzieci oraz podanie dodatkowej informacji, o jaką nagrodę się gra. Zgłoszenia należy wysyłać na adres doradcasmaku@doradcasmaku.pl. W konkursie udział biorą również przepisy dla dzieci opublikowane w serwisie DoradcaSmaku.pl w dowolnym wcześniejszym terminie, jeżeli zostaną zgłoszone do konkursu za pomocą linka kierującego do przepisu.

4. Użytkownik może wysłać maksymalnie 5 zgłoszeń konkursowych.

5. Warunkiem rozstrzygnięcia  konkursu przez Komisję konkursową jest otrzymanie  minimum 6 pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń konkursowych.

 

6. Weryfikacja przepisów konkursowych. Wszystkie zgłoszone w konkursie przepisy dla dzieci, nim zostaną zakwalifikowane do konkursu i opublikowane w serwisie przechodzą wewnętrzną weryfikację w naszym systemie. Administracja serwisu  potwierdza pozytywną weryfikację i przyjęcie zgłoszenia konkursowego poprzez opublikowanie przepisu na stronie i wysłanie maila do uczestnika konkursu.

7. Czas weryfikacji każdego przepisu konkursowego następuje do tygodnia czasu od momentu zgłoszenia go do konkursu (decyduje data wysłania wiadomości drogą mailową do administracji serwisu na adres doradcasmaku@doradcasmaku.pl).

8. Brak pozytywnej weryfikacji zgłoszonego przepisu, jest równoznaczny z brakiem publikacji w serwisie oraz informacją zwrotną do osoby, która dany przepis zgłaszała o nie zakwalifikowaniu przepisu do konkursu.

9. Czas trwania Konkursu: 29.04.2013 do 31.05.2013 r.

10. O momencie przesłania zgłoszenia decyduje data jego zarejestrowania przez system teleinformatyczny.

11. Decydując się na przesłanie zgłoszenia konkursowego Uczestnik deklaruje i oświadcza tym samym, że jest autorem przepisu i posiada do niego pełne prawa autorskie oraz udziela Organizatorowi licencji na korzystanie zeń i rozporządzanie bez osobnego wynagrodzenia w zakresie zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania dowolnym sposobem, w tym przez Internet, Telewizję i inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji produktów Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym w szczególności użycie na opakowaniach produktów i w materiałach reklamowych.

12. Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że zgłoszenie przesłane w ramach Konkursu: 

a. będzie wolne od wad prawnych,

b. będzie wynikiem jego indywidualnej twórczości,

c. prawa autorskie nie będą w żaden sposób ograniczone, ani obciążone na rzecz osób trzecich.

13. Wykluczone z Konkursu zostaną zgłoszenia, które:

a. naruszają prawo obowiązujące w Polsce,

b. naruszają prawa i uczucia osób trzecich,

c. zawierają treści powszechnie uznane za społecznie szkodliwe i naganne moralnie (np. zgłoszenia zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy).

 

§ 3. NAGRODY

1. Komisja spośród nadesłanych zgłoszeń konkursowych wybierze 6 laureatów, z których każdy otrzyma wybraną przez siebie nagrodę (jednym z warunków udziału w konkursie jest wysłanie zgłoszenia konkursowego informującego o dodaniu przepisu dla dzieci oraz podanie dodatkowej informacji, o jaką nagrodę się gra).

Nagrody konkursu „Mali Doradcy w kuchni” to: 

  1. 1.      Zestaw do pieczenia dla dzieci (3+ lat) – wartość zestawu 79 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 9 zł, która zostanie przeznaczona na podatek. 
  2. 2.      Fartuszek dla dzieci  (3-7 lat) - wartość zestawu 49,99 wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 6 zł, która zostanie przeznaczona na podatek.  
  3. 3.      Szpatułka – gąsienica dla dzieci (6+ lat) - wartość zestawu 19,99  wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2 zł, która zostanie przeznaczona na podatek. 
  4. 4.      Zestaw – Miarka wieloryb i łyżeczka płetwonurek dla dzieci (6+ lat) - wartość zestawu 19,99  wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2 zł, która zostanie przeznaczona na podatek. 
  5. 5.      Trzepaczka do jajek - żyrafa dla dzieci (6+ lat) - wartość zestawu 19,99 wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2 zł, która zostanie przeznaczona na podatek. 
  6. Wałek do ciasta - aligator dla dzieci (6+ lat) - wartość zestawu 39,99 wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 4 zł, która zostanie przeznaczona na podatek.

Ponadto, każdy laureat otrzyma 1000 punktów w portalu DoradcaSmaku.pl do wykorzystania na nagrody z Katalogu.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.

4. Organizator nie udziela gwarancji jakości w rozumieniu art.577 kodeksu cywilnego na Nagrody w niniejszym konkursie.

 

§ 4. ZASADY KONKURSU. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRODY W KONKURSIE PROMOCYJNYM

1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu (najpóźniej do 07.06.2013 roku, do godz. 23.59). Komisja dokona wyboru 6 najciekawszych przepisów w ocenie Komisji, w oparciu o kryteria: pomysłowość, kreatywność, szczególne walory artystyczne

2. W terminie 7 dni od zakończenia konkursu informacja o zwycięzcach zostanie opublikowana pod adresem: https://www.facebook.com/DoradcaSmaku, a także na stronie internetowej www.DoradcaSmaku.pl.

3. Z Laureatami konkursu Organizator skontaktuje się drogą mailową w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Laureat w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej przesyła Organizatorowi swoje dane teleadresowe oraz dane osobowe, aby umożliwić przesłanie nagrody i pobranie oraz zapłacenie podatku.

4. Nagroda zostanie wydana Laureatowi na koszt Organizatora na podany adres na terenie Polski po podaniu danych, o których mowa w ust. 3.

5. W przypadku nie dostarczenia przez Laureata informacji, o których mowa w ust. 3 i w terminie tam podanym Laureat ten traci prawo do Nagrody.

6. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub opóźnienia przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania, bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany.

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Laureata w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z konkursu, o czym Organizator zawiadomi Uczestnika.

9. Wykluczone z konkursu zostaną zgłoszenia, które:

a. naruszają prawo obowiązujące w Polsce

b. naruszają prawa i uczucia osób trzecich

c. zawierają treści powszechnie uznane za społecznie szkodliwe i naganne moralnie (np. zgłoszenia zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy).

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamacje.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres:

Biuro Marketingu i Sprzedaży Prymat Sp. z o.o.

Ul. Racławicka 58

30-017    Kraków

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję, o której mowa w § 1 ust. 6, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Prymat Sp. z o.o.

 

§ 6. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Prymat Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych jednorazowo do celów konkursowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr. 133 poz. 883) oraz wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych na liście laureatów umieszczonej na stronie internetowej https://www.facebook.com/DoradcaSmaku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr. 133 poz. 883).

4. Nagrody w Konkursie „Mali Doradcy w kuchni” zostaną dostarczone do Laureatów w terminie do 31 dni od otrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w § 4, ust. 3.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Przez cały czas trwania konkursu niniejszy Regulamin będzie do wglądu na stronie www.DoradcaSmaku.pl

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.