REGULAMIN KONKURSU „KARNAWAŁ ZE SMAKIEM”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem Konkursu „Karnawał ze Smakiem” (zwanym dalej “Konkursem”) jest Prymat sp. z o.o.; ul. Chlebowa 14; 44-337 Jastrzębie Zdrój; Sąd Rejonowy w Gliwicach; X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000059133; Kapitał zakładowy: 200.000,00 zł ; NIP: 633-20-14-478, REGON: 276681517, zwany dalej „Organizatorem”.

2.Sponsorem Nagród w Konkursie jest Smak sp. z o.o.

3.Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

4.Celem Konkursu jest promocja serwisu internetowego DoradcaSmaku.pl.

5.Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa (dalej zwana „Komisją”). W skład Komisji będą wchodziły 3 osoby – Specjaliści ds. Marketingu Prymat sp. z o.o.

7.Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie – rozumiane jako wysłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją.

8.Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebookowi. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

9.W regulaminie zostaną użyte następujące definicje:

a. Pod pojęciem „Uczestnika konkursu”, zwanym dalej „Uczestnikiem” rozumie się użytkownika Serwisu DoradcaSmaku.pl, który wziął udział w konkursie i spełnił warunki uczestnictwa określone w § 2.

b. Pod pojęciem „Laureata konkursu”, zwanego dalej „Laureatem” rozumie się uczestnika konkursu,             który zdobył jedną z pięciu nagród w konkursie.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE PROMOCYJNYM

1.W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy oraz strony umów cywilno - prawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek od niego zależnych, inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu, osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

2.Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Uczestnikiem może zostać każda osoba pełnoletnia, która spełni wymagania regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Zgoda jest w posiadaniu uczestnika, do okazania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

3.Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:

a.Posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie DoradcaSmaku.pl,

b.Akceptacja regulaminu konkursu,

c.Zamieszczenie zgłoszenia  konkursowego w serwisie www.DoradcaSmaku.pl poprzez dodanie przepisu ze zdjęciem, który będzie propozycją odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Karnawał ze Smakiem” – przygotuj danie na przyjęcie karnawałowe z wykorzystaniem wybranego produktu marki Smak

d.Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do konkursu jest umieszczenie w przepisie jako składnik co najmniej jednego produktu marki Smak, którego portfolio można znaleźć na stronie www.smak.com.pl/produkty

e.Wysłanie zgłoszenia konkursowego na adres doradcasmaku@doradcasmaku.pl lub opublikowanie go na Facebooku: www.facebook.com/DoradcaSmaku. W konkursie udział biorą przepisy opublikowane w serwisie DoradcaSmaku.pl w dowolnym terminie.  

4.Użytkownik może wysłać maksymalnie 5 zgłoszeń konkursowych.

5.Czas trwania Konkursu: 21 stycznia - 13 luty 2013.

6.O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data jego zarejestrowania przez system teleinformatyczny.

7.Decydując się na przesłanie zgłoszenia konkursowego Uczestnik deklaruje i oświadcza tym samym, że jest autorem przepisu i posiada do niego pełne prawa autorskie oraz udziela Organizatorowi licencji na korzystanie zeń i rozporządzanie bez osobnego wynagrodzenia w zakresie zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania dowolnym sposobem, w tym przez Internet, Telewizję i inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji produktów Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym w szczególności użycie na opakowaniach produktów i w materiałach reklamowych.

8.Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że zgłoszenie przesłane w ramach Konkursu: 

a.będzie wolne od wad prawnych,

b.będzie wynikiem jego indywidualnej twórczości,

c.prawa autorskie nie będą w żaden sposób ograniczone, ani obciążone na rzecz osób trzecich.

9.Wykluczone z Konkursu zostaną zgłoszenia, które:

a.naruszają prawo obowiązujące w Polsce,

b.naruszają prawa i uczucia osób trzecich,

c.zawierają treści powszechnie uznane za społecznie szkodliwe i naganne moralnie (np. zgłoszenia zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy).

 

§ 3. NAGRODY

1.Komisja spośród nadesłanych zgłoszeń konkursowych wybierze 5 laureatów, z których każdy otrzyma nagrody w postaci Zestawu produktów Smak o wartości 15,80 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2 zł, która zostanie przeznaczona na podatek. Ponadto, każdy laureat otrzyma 1000 punktów w portalu DoradcaSmaku.pl do wykorzystania na nagrody z Katalogu.

2.Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3.Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.

4.Organizator nie udziela gwarancji jakości w rozumieniu art.577 kodeksu cywilnego na Nagrody w niniejszym konkursie.

 

§ 4. ZASADY KONKURSU. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRODY W KONKURSIE PROMOCYJNYM

1.Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu (najpóźniej do 27.02.2013 roku, do godz. 23.59). Komisja dokona wyboru 5 najciekawszych przepisów w ocenie Komisji, w oparciu o kryteria: pomysłowość, kreatywność, szczególne walory artystyczne

2.W terminie 14 dni od zakończenia konkursu informacja o zwycięzcach zostanie opublikowana pod adresem https://www.facebook.com/DoradcaSmaku, a także na stronie internetowej www.DoradcaSmaku.pl.

3.Z Laureatami konkursu Organizator skontaktuje się drogą mailową w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Laureat w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o wygranej przesyła Organizatorowi swoje dane teleadresowe oraz dane osobowe, aby umożliwić przesłanie nagrody i pobranie oraz zapłacenie podatku.

4.Nagroda zostanie wydana Laureatowi na koszt Organizatora na podany adres na terenie Polski po podaniu danych, o których mowa w ust. 3.

5.W przypadku nie dostarczenia przez Laureata informacji, o których mowa w ust. 3 i w terminie tam podanym Laureat ten traci prawo do Nagrody.

6.Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub opóźnienia przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania, bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany.

8.W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Laureata w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z konkursu, o czym Organizator zawiadomi Uczestnika.

9.Wykluczone z konkursu zostaną zgłoszenia, które:

a.naruszają prawo obowiązujące w Polsce

b.naruszają prawa i uczucia osób trzecich

c.zawierają treści powszechnie uznane za społecznie szkodliwe i naganne moralnie (np. zgłoszenia zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy).

 

§ 5. REKLAMACJE

1.Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.

2.Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamacje.

3.Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres:

Biuro Marketingu i Sprzedaży Prymat Sp. z o.o.

Ul. Racławicka 58

30-17    Kraków

4.Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję, o której mowa w § 1 ust. 6, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Prymat Sp. z o.o.

 

§ 6. DANE OSOBOWE

1.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Prymat Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

2.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

3.Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych jednorazowo do celów konkursowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr. 133 poz. 883) oraz wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych na liście laureatów umieszczonej na stronie internetowej https://www.facebook.com/DoradcaSmaku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr. 133 poz. 883).

4.Nagrody w Konkursie zostaną dostarczone do Laureatów w terminie do 31 dni od otrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w § 4, ust. 3.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Uczestnik biorąc udział w Konkursie „Karnawał ze Smakiem” akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Przez cały czas trwania konkursu niniejszy Regulamin będzie do wglądu na stronie www.DoradcaSmaku.pl

2.Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

4.Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.