Regulamin "Gotuj z Doradcą Smaku"

REGULAMIN KONKURSU „Gotuj z Doradcą Smaku”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Gotuj z Doradcą Smaku” (zwanym dalej “Konkursem”) jest Prymat sp. z o.o.; ul. Chlebowa 14; 44-337 Jastrzębie Zdrój; Sąd Rejonowy w Gliwicach; X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000059133; Kapitał zakładowy: 200.000,00 zł ; NIP: 633-20-14-478, REGON: 276681517, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Prymat sp. z o.o.
 3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 4. Celem Konkursu jest promocja programu „Doradca Smaku” emitowanego w TVN od poniedziałku do czwartku o godz. 20.10.
 5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa (dalej zwana „Komisją”). W skład Komisji będą wchodziły 3 osoby – Specjaliści ds. Marketingu Prymat sp. z o.o.
 7. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie – rozumiane jako wysłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją.
 8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebookowi. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
 9. W regulaminie zostaną użyte następujące definicje:

a. Pod pojęciem „Uczestnika konkursu”, zwanego dalej „Uczestnikiem” rozumie się użytkownika DoradcaSmaku.pl, który wziął udział w konkursie i spełnił warunki uczestnictwa określone w § 2.

b. Pod pojęciem „Laureata konkursu”, zwanego dalej „Laureatem” rozumie się uczestnika konkursu, który zdobył jedną z 12 nagród w konkursie.

c. Pod pojęciem „Tura tygodniowa”, rozumie się okres emisji programu „Doradca Smaku” w ciągu danego tygodnia. Tura tygodniowa trwa do niedzieli następującej w tym samym tygodniu po emisji wszystkich odcinków w danym tygodniu w dniach od poniedziałku do czwartku.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE PROMOCYJNYM

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy oraz strony umów cywilno - prawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek od niego zależnych, inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu, osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Uczestnikiem może zostać każda osoba pełnoletnia, która spełni wymagania regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Zgoda jest w posiadaniu uczestnika, do okazania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
  1. Posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie DoradcaSmaku.pl,
  2. Akceptacja regulaminu konkursu,
  3. Zapoznanie się z przepisami z programu „Doradca Smaku” dostępnymi na stronie DoradcaSmaku.pl po emisji odcinka.
  4. Wysłanie zgłoszenia konkursowego poprzez jedną z możliwych dróg dostarczenia:

                    i. Wysłanie maila na pocztę elektroniczną: doradcasmaku@doradcasmaku.pl 

                    ii. Opublikowanie postu ze zgłoszeniem na stronie Doradca Smaku na Facebooku https://www.facebook.com/DoradcaSmaku

 1. W zgłoszeniu powinno znaleźć się: Link do przepisu dodanego w serwisie DoradcaSmaku.pl zgodnie z zadaniem konkursowym opisanym w § 4.
 2. Użytkownik może wysłać dowolną liczbę zgłoszeń w czasie trwania konkursu.
 3. Czas trwania Konkursu: 26.01.2015-30.04.2015 godz. 23.59
 4. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data jego zarejestrowania przez system teleinformatyczny.
 5. Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że zgłoszenie przesłane w ramach Konkursu: 
  1. będzie wolne od wad prawnych,
  2. będzie wynikiem jego indywidualnej twórczości,
  3. prawa autorskie nie będą w żaden sposób ograniczone, ani obciążone na rzecz osób trzecich.

9.  Wykluczone z Konkursu zostaną zgłoszenia, które:

 1. naruszają prawo obowiązujące w Polsce,
 2. naruszają prawa i uczucia osób trzecich,
 3. zawierają treści powszechnie uznane za społecznie szkodliwe i naganne moralnie (np. zgłoszenia zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy).

 

§ 3. NAGRODY

 

 1. Komisja spośród nadesłanych zgłoszeń konkursowych wybierze 12 laureatów, którzy otrzymają nagrody w postaci 3 500 punktów do wykorzystania w serwisie DoradcaSmaku.pl na nagrody z katalogu dostępnego na stronie internetowej DoradcaSmaku.pl.
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 3. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.  

 

§ 4. ZASADY KONKURSU. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRODY W KONKURSIE PROMOCYJNYM

 1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu (najpóźniej do 14.05.2015 roku, do godz. 23.59). Komisja dokona wyboru 12 najciekawszych przepisów w ocenie Komisji, w oparciu o kryteria: oryginalność przepisu inspirowanego programem, pomysłowość, kreatywność, szczególne walory artystyczne.
  1. Użytkownik w ramach konkursu powinien przesłać przepis zainspirowany jednym z przepisów z programu „Doradca Smaku”, emitowanego w telewizji TVN, zgodnie z daną turą tygodniową emisji programu
  2. Komisja dokona wyboru 12 najciekawszych przepisów, po 1 przepisie z danego tygodnia emisji programu. Poszczególne tury tygodniowe wraz z przepisami wchodzącymi w skład tury ogłaszane będą na bieżąco na stronie DoradcaSmaku.pl.
  3. Przepisy powinny zostać dodane do serwisu już po rozpoczęciu emisji odcinków - czyli zgłoszeniem nie może być przepis istniejący w serwisie przed rozpoczęciem emisji programu.
  4. Zgłoszeniem konkursowym nie może być taki sam przepis, ani ten sam przepis w innej formie podania jak przepis z programu. Przepis z programu powinien być inspiracją – to znaczy, że Uczestnik musi użyć przynajmniej kilka takich samych składników wykorzystanych w programie, ale finalny efekt potrawy musi się różnić.
  5. Zgłoszenie konkursowe powinno nawiązywać do programu w danym tygodniu.
 2. W terminie 14 dni od zakończenia konkursu informacja o zwycięzcach zostanie opublikowana pod adresem https://www.facebook.com/DoradcaSmaku, a także na stronie internetowej www.DoradcaSmaku.pl.
 3. Z Laureatami konkursu Organizator skontaktuje się drogą mailową w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Laureat w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o wygranej przesyła Organizatorowi swoje dane teleadresowe oraz dane osobowe, aby umożliwić przesłanie nagrody i pobranie oraz zapłacenie podatku.
 4. Nagroda zostanie wydana Laureatowi na koszt Organizatora na podany adres na terenie Polski po podaniu danych, o których mowa w ust. 3.
 5. W przypadku nie dostarczenia przez Laureata informacji, o których mowa w ust. 3 i w terminie tam podanym Laureat ten traci prawo do Nagrody.
 6. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Laureata w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z konkursu, o czym Organizator zawiadomi Uczestnika.
 8. Warunkiem wyłonienia laureatów konkursu przez Organizatora jest otrzymanie co najmniej 2 zgłoszeń konkursowych w danej turze tygodniowej.

 

§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamacje.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Prymat sp. z o.o.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję, o której mowa w § 1 ust. 6, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Prymat Sp. z o.o.

 

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Prymat Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych jednorazowo do celów konkursowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami) oraz wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych na liście laureatów umieszczonej na stronie internetowej https://www.facebook.com/DoradcaSmaku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami).
 4. Nagrody w Konkursie zostaną dostarczone do Laureatów w terminie do 31 dni od otrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w § 4, ust. 3.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie „Gotuj z Doradcą Smaku” akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Przez cały czas trwania konkursu niniejszy Regulamin będzie do wglądu na stronie www.DoradcaSmaku.pl
 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.