REGULAMIN AKCJI „Daj się poznać”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji „Daj się poznać” (zwanej dalej “Akcją”) jest Prymat sp. z o.o. z siedzibą: ul. Chlebowa 14; 44-337 Jastrzębie Zdrój; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000059133; Kapitał zakładowy: 200.000,00 zł ; NIP: 633-20-14-478, REGON: 276681517, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Prymat sp. z o.o.
 3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanej Akcji i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Akcji.
 4. Celem Akcji jest promocja ankiety w serwisie DoradcaSmaku.pl.
 5. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Akcji będzie czuwała Komisja. W skład Komisji będą wchodziły 3 osoby – Specjaliści ds. Marketingu Prymat sp. z o.o.
 7. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Akcji. Wzięcie udziału w Akcji – rozumiane jako wypełnienie całej ankiety jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją.
 8. Pod pojęciem „Uczestnika akcji”, zwanego dalej „Uczestnikiem”, rozumie się użytkownika DoradcaSmaku.pl, który wziął udział w akcji i spełnił warunki uczestnictwa określone w § 2.

              

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

 1. W Akcji nie mogą brać udziału: pracownicy oraz strony umów cywilno - prawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek od niego zależnych, inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu, osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 2. Uczestnictwo w Akcji jest nieodpłatne i dobrowolne. Uczestnikiem może zostać każda osoba pełnoletnia, która spełni wymagania regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Zgoda jest w posiadaniu uczestnika, do okazania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest:
  1. Posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie DoradcaSmaku.pl,
  2. Akceptacja regulaminu akcji,
  3. Wypełnienie całego formularza ankiety zamieszczonej pod adresem: ankieta.doradcasmaku.pl wraz z podaniem aktualnego, prawidłowego nicku w serwisie DoradcaSmaku.pl
 4. Użytkownik może wysłać tylko jeden formularz ankiety w czasie trwania Akcji.
 5. Wysłanie formularza jest możliwe tylko raz z jednego komputera. Po wypełnieniu ankiety w przeglądarce internetowej respondenta zapisywany jest plik cookie, który uniemożliwia ponowne wypełnienie ankiety.
 6. Czas trwania Akcji: 21 lipca 2014 r. do 01 sierpnia 2014 r. do godz. 23:59.
 7. O momencie przesłania formularza ankiety decyduje data jego zarejestrowania przez system teleinformatyczny.
 8. Każdy uczestnik, który którzy spełnił warunki uczestnictwa określone w § 2 otrzymuje Nagrodę w postaci 300 punktów w serwisie DoradcaSmaku.pl do wymiany na nagrody z katalogu na stronie www.DoradcaSmaku.pl
 9. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 10. Uczestnik może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 3. NAGRODY

 

§ 4. ZASADY AKCJI. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Nagroda w postaci 300 punktów w serwisie DoradcaSmaku.pl zostaje przyznana w terminie 7 dni od przesłania formularza ankiety.
 2. W przypadku nie dostarczenia przez Uczestnika informacji, o których mowa w § 2 ust. 3 c Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 3. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 

§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamacje.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję, o której mowa w § 1 ust. 6, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Prymat Sp. z o.o.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik biorąc udział w Akcji „Daj się poznać” akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Przez cały czas trwania konkursu niniejszy Regulamin będzie do wglądu na stronie www.DoradcaSmaku.pl
 2. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.