Konkurs Prymat: I CHCESZ WIĘCEJ... WSPÓLNYCH KOLACJI

1300x508 SLIDER DS_wspolne kolacje_jpg-min

Do najmilszych wspomnień należą wspólne posiłki w gronie bliskich osób. Wspólne biesiadowanie łączy ludzi, poprawia humor i jest fajne. Dlatego chcemy Was zaprosić do zaprezentowania dania, które przygotowujecie na wspólną kolację dla rodziny, przyjaciół lub dobrych znajomych... Dania,  które wzbudza westchnienia zachwytu i na które wszyscy z niecierpliwością czekają.

 

To już nasz 4. konkurs w ramach kampanii pod hasłem „Prymat… i chcesz więcej” –  więcej smaku i więcej aromatu, więcej radości z gotowania i więcej pasji. Bo z przyprawami Prymat każda chwila nabiera smaku! 

 

Podziel się przepisem (i zdjęciem) na danie na wspólną kolację w gronie bliskich osób. Do wygrania są niezastąpione w kuchni, profesjonalne noże Zwieger.

 

Zadanie konkursowe

Zaloguj się w serwisie DoradcaSmaku.pl i dodaj swój własny przepis oraz zdjęcie dania, które podałabyś/podałbyś na wspólną kolację.  

Jeśli nie masz konta, możesz je założyć, klikając tutaj: https://www.doradcasmaku.pl/logowanie

 

Nagrody w konkursie

1 miejsce nagroda główna - 4 noży marki Zwieger z linii Opti Plus (nóż szefa, nóż kuchenny, nóż do chleba oraz do warzyw i owoców)

2 miejsce -  3 noże marki Zwieger z linii Opti Plus (nóż szefa, nóż do chleba, nóż do warzyw i owoców)

3 miejsce - 2 noże marki Zwieger z linii Opti Plus (nóż szefa, nóż do warzyw z owoców )

 Nagrody wyróżnienia – 47x nóż szefa z linii Opti Plus

 

Na zgłoszenia czekamy do 19 sierpnia 2019 r. (włącznie). Powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU

"Prymat i chcesz więcej…wspólnych kolacji"
obowiązuje na okres trwania konkursu (§ 1  ust 7)

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie pod nazwą „Prymat i chcesz więcej… wspólnych kolacji”, zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Prymat i chcesz więcej…sezonowych warzyw” (dalej: „Konkurs”).
3. Organizatorem Konkursu jest Prymat sp. z o.o., ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 633-20-14-478, REGON: 276681517, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy pod numerem KRS 59133.  (dalej: „Organizator”).
4. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem strony konkursowej w serwisie DoradcaSmaku.pl -> https://www.doradcasmaku.pl/konkurs-konkurs-prymat-i-chcesz-wiecej-wspolnych-kolacji-5 (zwana dalej: Stroną Konkursową). Niniejszy Regulamin zostaje zamieszczony na Stronie Konkursowej i obowiązuje wszystkich uczestników Konkursu.

5. Celem konkursu jest promocja oferty Prymat.
6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega prawu polskiemu.
7. Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 12.08.2019 do dnia 19.08.2019 włącznie
8. Organizator Konkursu zobowiązuje się ufundować nagrody określone szczegółowo w Regulaminie.
9. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018.165 z późn. zm.).
10. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2017.459 z późn. zm.).
11. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§2
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs kierowany jest do osób, które odwiedzają strony internetowe www.prymat.pl oraz www.doradcasmaku.pl zwane dalej Stronami Konkursowymi.    
2. Uczestnikiem niniejszego Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2017.459 z późn. zm.), która podczas trwania konkursu spełnia następujące warunki:
a) zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu;
b) wykona zadanie konkursowe polegające na przygotowaniu przepisu na danie na kolację oraz wykonaniu zdjęcia gotowego dania, a następnie dokona zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez formularz wskazany na Stronie Konkursowej.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Konkursowej. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje brak możliwości jego złożenia lub jego nieważność.
4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta na Stronie Konkursowej. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu i/lub na rzecz osób trzecich, ani za pośrednictwem ich Profilów Konkursowych. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach przysługuje mu prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i/lub odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie. Jeden Uczestnik może wysłać dowolną liczbę zadań i może wygrać wiele nagród, w tym jedną Nagrodę główną przeznaczoną dla Zwycięzcy.
5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony m.in. przez korzystanie z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania udziałem w Konkursie lub wynikiem Konkursu, Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 3
KOMISJA KONKURSOWA
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”).
2. W skład Komisji Organizator powoła 4 osoby (słownie: cztery) osoby.  
3. Komisja spośród dokonanych zgłoszeń wybierze 50 zgłoszeń konkursowych, które zostaną nagrodzone Nagrodą. Wśród 50 nagrodzonych osób zostaną wybrane trzy, które otrzymają nagrodę główną, nagrodę za 2 i za 3 miejsce. Dokonując wyboru Komisja będzie kierować się kryterium kreatywności, apetyczności i atrakcyjności zgłoszonego zdjęcia oraz dopasowaniem zdjęcia do danego przepisu.
4. Nagroda w konkursie nie może zostać przyznana poprzez jej podział pomiędzy więcej niż jednego Uczestnika.

§ 4
ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
1) dokonać rejestracji na Stronie Konkursowej lub jeśli posiada konto zalogować się na nim
2) wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu zaznaczając odpowiedni check – box na stronie konkursowej;
3) wykonać zadanie Konkursowe i dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez formularz konkursowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Wykona zadanie konkursowe polegające na przesłaniu przepisu i zdjęcia dania, które to materiały stają się Pracą Konkursową.

3. Jeden Uczestnik może wysłać dowolną liczbę zadań i może wygrać wiele nagród, w tym jedną Nagrodę główną przeznaczoną dla Zwycięzcy.
5. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika oraz usuwania Prac Konkursowych, w szczególności w następujących przypadkach:
1) niezgodności z Regulaminem;
2) naruszenia prawa lub dobrych obyczajów;
3) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych (w szczególności praw do wizerunku) i praw autorskich;
4) gdy Prace Konkursowe zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne lub treści sprzeczne z prawem oraz naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie oraz zawierające w Pracy Konkursowej treści reklamowe dotyczące podmiotów innych niż Organizator oraz gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.
6. Prace Konkursowe muszą być pracami samodzielnymi Uczestnika (nie mogą stanowić cudzych utworów, jak również opracowania cudzych utworów).
7. W Konkursie mogą brać udział jedynie Prace Konkursowe przesłane w czasie trwania konkursu. Dla uniknięcia wątpliwości w Konkursie nie będą brać udziału Prace Konkursowe zgłoszone przez Uczestników przed rozpoczęciem Konkursu, jak i po jego zakończeniu.
8. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem, powszechnie obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami oraz etykietą, do powstrzymania się od szerzenia nienawiści oraz dyskryminacji rasowej, kulturowej, etnicznej, obyczajowej, światopoglądowej, godności lub dóbr osobistych innych osób, pornografii, zniewagi i pomówienia innych osób.
9. Uczestnik zobowiązuje się do nienaruszania nazw handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi.
10. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, jak również w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub prawa powszechnie obowiązującego, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
11. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że zgłoszone Prace Konkursowe nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku późniejszego wykrycia niezgodności Pracy Konkursowej z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, ogólnie przyjętymi normami społecznymi/obyczajowymi lub zasadami współżycia społecznego, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika i zgłoszonej przez niego, a uprzednio dopuszczonej Pracy Konkursowej.
12. Komisja Konkursowa dokona wyboru: najlepszych (wg stosowanych kryteriów) 50 Prac Konkursowych Uczestników i spośród nich dokona wyboru Prac Konkursowych, które zostaną nagrodzone: Nagrodą Główną, nagrodą drugą i trzecią. Pozostałym 47 Pracom Konkursowym zostanie przyznana Nagroda.
13. Pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu można kierować wysyłając e-mail pod adres [email protected]
 
§ 5
NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie jest 47 noży szefa Zwieger z linii Opti Plus, każdy o wartości 101 zł netto każdy. 
2. Nagrodą główną są 4 noże marki Zwieger z linii Opti Plus (nóż szefa, nóż kuchenny, nóż do chleba oraz do warzyw i owoców)  o wartości łącznej 372,50 zł netto.
3. Nagrodą drugą są 3 noże marki Zwieger z linii Opti Plus (nóż szefa, nóż do chleba, nóż do warzyw i owoców) o wartości łącznej 271,50 zł netto.
4. Nagrodą trzecią są 2 noże marki Zwieger z linii Opti Plus (nóż szefa, nóż do warzyw z owoców) o wartości łącznej 170,50 zł netto
5. Od łącznej wartości Nagrody określonej powyżej, Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego zgodnie z przepisami ustawowymi. Kwota podatku zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród, takich, jak np. kolor, wielkość, kształt czy rodzaj nagrody.
7. Laureat Konkursu nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części Nagrody oznacza zrzeczenie się całości Nagrody.

§ 6
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ I WYDANIE NAGRÓD
1. Powiadomienie Laureatów nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji Profilu Konkursowego.
2. Laureat w następstwie otrzymania powiadomienia o wygranej w Konkursie,  będzie poproszony do podania w formie elektronicznej (e-mail), następujących informacji: danych osobowych Uczestnika, czyli imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, a także adresu urzędu skarbowego właściwego dla Laureata – w celu wydania nagrody i odprowadzenia podatku od wygranej i złożenia informacji podatkowej.
3. Nagroda zostanie przesłana na wskazany przez Laureata adres podany podczas procesu opisanego powyżej.
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy o wygranej w wypadku podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów, takich jak w szczególności trwałe problemy techniczne związane z wybraną formą komunikacji.
6. W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiedzi Laureata w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wygranej i pozyskania danych pozwalających na wydanie nagrody (dane dotyczące adresu zamieszkania i Urzędu Skarbowego) prawo do nagrody wygasa i pozostaje ona w dyspozycji Organizatora.

§ 7. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Dane Uczestników, o ile stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej „RODO”), są przekazywane Organizatorowi wyłącznie w celu określonym w Regulaminie i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach RODO. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres tych danych: adres poczty elektronicznej e-mail; w przypadku laureatów Konkursu – dodatkowo numer telefonu i adres, na który ma być wysłana nagroda rzeczowa, jeśli laureat nie odbierze tej nagrody osobiście, numer rachunku bankowego oraz dane niezbędne na potrzeby dokonania rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu zryczałtowanego podatku od nagród (PESEL, adres stałego zamieszkania). 

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO. Dane osobowe Uczestników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora.

4. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Uczestników odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Uczestnik przez zgłoszenie udziału w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu określonym w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

6. Uczestnicy mają niczym nieograniczone prawo do wglądu w swoje dane osobowe. Organizator zapewnia Uczestnikom pełne prawo zaktualizowania danych osobowych, które są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne. Uczestnicy mają w szczególności prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Prawa powyższe Uczestnicy mogą wykonywać np. przesyłając taką informację na następujący adres Organizatora [email protected]

7. Dane osobowe Uczestników, poza danymi osobowymi laureatów Konkursu, zostaną usunięte przez Organizatora po posiedzeniu jury konkursowego, najpóźniej do dnia 20.09.2019 r. Po dacie wskazanej w zdaniu poprzedzającym dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu ogłoszenia wyników Konkursu, wydania nagród i zrealizowania obowiązków podatkowych.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym § 7 Regulaminu zastosowanie mają postanowienia dokumentu zatytułowanego: Polityka ochrony danych osobowych w firmie Prymat sp. z o.o.§ 8
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie Prace Konkursowe własnego autorstwa. Organizator jest upoważniony do dokonania weryfikacji treści w każdym czasie, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłaną Pracą Konkursową w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek wadliwej eksploatacji Pracy Konkursowej będącej skutkiem działania Uczestnika.
3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
4. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek i innych modyfikacji Pracy Konkursowej, zgodnie z potrzebami Organizatora.
5. Prace Konkursowe przesłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane przez Organizatora lub inne jednostki współpracujące z Organizatorem bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.
6. Dokonanie Zgłoszenia zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej Pracy Konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych przez poprzez:
a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
c) publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
d) wielokrotne publiczne wystawienie,
e) eksploatację w Internecie, na stronach WWW, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
g) wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Organizatora.
h) wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. od a) do g),
i) bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy,

Uczestnik (twórca) upoważnia Organizatora i wyraża zgodę na wykorzystywanie Pracy Konkursowej bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

7. Z chwilą wydania Nagród Organizator nabywa własność egzemplarza Pracy Konkursowej. Z chwilą określoną w zdaniu poprzedzającym Laureat udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań pracy konkursowej w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dokonanych przez Organizatora lub na jego zlecenie, a także przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Nadto w przypadku gdyby Praca Konkursowa miała zdolność patentową lub mogła posłużyć do rejestracji znaku towarowego, wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego Organizator nabywa wyłączne prawa do dokonania rejestracji powyższych praw.

§ 9
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać drogą elektroniczną (e-mail na adres [email protected]) w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż do 5 dni od zakończenia Konkursu 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora.
3. Reklamacje rozpatrywane będą drogą elektroniczną w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji Konkursowej na piśmie na adres podany w reklamacji.
5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w Regulaminie oraz na stronie www.doradcasmaku.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną zamieszczone na  www.doradcasmaku.pl. w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.
4. O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki przewidzianej Regulaminem decydować będzie data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.08.2019

prymat