Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU „ZAPROŚ MUSZTARDĘ PRYMAT DO SWOJEGO DOMU”

 

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem Konkursu „Zaproś musztardę Prymat do swojego domu” (zwanym dalej “Konkursem”) jest Prymat sp. z o.o.; ul. Chlebowa 14; 44-337 Jastrzębie Zdrój; Sąd Rejonowy w Gliwicach; X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000059133; Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł ; NIP: 633-20-14-478, REGON: 276681517, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Prymat sp. z o.o.
 3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 4. Celem Konkursu jest promocja serwisu internetowego DoradcaSmaku.pl oraz Musztard Prymat.
 5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa (dalej zwana „Komisją”). W skład Komisji będą wchodziły 3 osoby – Specjaliści ds. Marketingu Prymat sp. z o.o.
 7. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Konkursu.
 8. W regulaminie zostaną użyte następujące definicje:
 • Pod pojęciem „Uczestnika konkursu”, zwanym dalej „Uczestnikiem” rozumie się użytkownika  DoradcaSmaku.pl, który chce wziąć udział w konkursie i spełnił warunki uczestnictwa określone w §2.
 • Pod pojęciem „Laureata konkursu”, zwanego dalej „Laureatem” rozumie się uczestnika konkursu, który  zdobył jedną z 10 nagród.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE PROMOCYJNYM

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy oraz strony umów cywilno-prawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek od niego zależnych, inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu, osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Uczestnikiem może zostać każda osoba pełnoletnia, która spełni wymagania regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Zgoda jest w posiadaniu uczestnika, do okazania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
  • Posiadanie zweryfikowanego konta na portalu www.DoradcaSmaku.pl
  • Wzięcie udziału w jednej z dwóch zaproponowanych w konkursie opcji: Opcji Przepisu lub Opcji Wpisu.
  • W Opcji Przepisu należy dodać jeden przepis z Musztardą Prymat na zdjęciu oraz wysłać link do zgłoszenia na adres e- mail: doradcasmaku@doradcasmaku.pl, lub opublikować go na stronie DoradcaSmaku.pl na Facebooku.
  • W Opcji Wpisu należy założyć Bloga na portalu www.DoradcaSmaku.pl oraz dokonać wpisu ze zdjęciem, które pokaże Musztardę Prymat w domu uczestnika.
 4. Czas trwania Konkursu: 6.02.2012- 29.02.2012
 5. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data jego zarejestrowania przez system teleinformatyczny.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłócenia sieci teleinformatycznych, treści przesyłane w Zgłoszeniu, lub indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik wysyła Zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane Zgłoszenia.
 7. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia techniczne i usterki sprzętu komputerowego, oprogramowania, portalu www.DoradcaSmaku.pl
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia.

§ 3. NAGRODY

 

 1. W konkursie zostanie wybranych 10 Laureatów, w tym: 5 Laureatów Opcji Przepis, oraz 5 Laureatów Opcji Wpis. Nagrodą w konkursie jest 3150 punktów, które użytkownik może wykorzystać w portalu DoradcaSmaku.pl zamawiając jedną z nagród rzeczowych dostępnych w Katalogu Nagród na stronie: http://www.doradcasmaku.pl/katalog-nagrod.html
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody w wysokości 3150 punktów na gotówkę. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 3. Organizator ogłosi wyniku konkursu w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu. Nagrody w postaci 3150 punktów zostaną przyznane w ciągu 1 dnia od ogłoszenia wyników konkursu.
 4. Nagrody rzeczowe zamówione za punkty wygrane w konkursie zostaną wysłane do użytkowników zgodnie z postanowieniami regulaminu www.DoradcaSmaku.pl

 

§ 4. ZASADY KONKURSU. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRODY W KONKURSIE PROMOCYJNYM

 1. W celu wzięcia udziału w konkursie należy założyć konto na www.DoradcaSmaku.pl
 2. Udział w konkursie polega na wyborze przez użytkownika jednej z dwóch opcji uczestnictwa. Pierwsza opcja polega na dodaniu przepisu ze zdjęciem do portalu www.DoradcaSmaku.pl. Zarówno w treści przepisu, jak i na zdjęciu powinna pojawić się musztarda Prymat (o dowolnym smaku). Druga opcja polega na założeniu bloga na stronie www.DoradcaSmaku.pl, a następnie dodaniu wpisu ze zdjęciem, które w zabawny sposób przedstawi Musztardę Prymat w domu uczestnika.
 3. 10 Laureatów konkursu zostanie wyłonionych przez komisję konkursową spośród wszystkich zgłoszeń w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu. Komisja dokona wyboru 10 najciekawszych (5 wpisów na blogu ze zdjęciem oraz 5 przepisów) w ocenie Komisji zgłoszeń w oparciu o kryteria: pomysłowość, kreatywność i szczególne walory artystyczne.
 4. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w postaci 3150 w ramach konkursu.
 5. W 14 dni od zakończeniu konkursu informacje o zwycięzcach zostaną opublikowane pod adresem www.DoradcaSmaku.pl.
 6. Z Laureatami konkursu Organizator skontaktuje się drogą elektroniczną.
 7. Nagrody rzeczowe zamówione poprzez Katalog Nagród w portalu www.doradcasmaku.pl zostaną wydane Laureatowi w ramach systemu wydawania nagród na DoradcaSmaku.pl. Zgodnie z punktem &6 regulaminu portalu www.doradcasmaku.pl: „Zgromadzone punkty Użytkownik może wymienić wyłącznie na towary zamieszczone w aktualnie obowiązującym Katalogu Nagród. Dokonanie wymiany powoduje zmniejszenie ilości zgromadzonych punktów o wartość punktową nagrody. Nie jest możliwa wymiana punktów na gotówkę. (…)Wysyłki nagród realizowane są wyłącznie na terenie Polski. Wysyłka nagród następuje do 15.tego dnia miesiąca następującego od zamówienia nagrody.” 
 8. Zgodnie z punktem &6.1 regulaminu www.DoradcaSmaku.pl „Odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia sprzętu podczas transportu ponosi firma kurierska. Podstawą do wniesienia reklamacji wobec firmy kurierskiej jest otworzenie przesyłki w obecności kuriera. DoradcaSmaku.pl nie będzie uwzględniał reklamacji uszkodzeń sprzętu poniesionych podczas transportu do miejsca docelowego. Użytkownik jest zobowiązany do otworzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej.”
 9. Nagroda rzeczowa zostanie wydana Laureatowi na koszt Organizatora na podany przez Laureata adres. Wysyłka nagrody realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.
 10. W przypadku zamówienia nagrody rzeczowej, której wartość przekracza 3150 punktów przyznanych w niniejszym konkursie, użytkownik powinien podać dane niezbędne do odprowadzenia podatku od nagrody. Nagroda zostanie wydana dopiero po podaniu przez Laureata danych niezbędnych do zapłacenia podatku.
 11. W przypadku nie przesłania przez Laureata informacji, o której mowa w ust. 10 Laureat ten traci prawo do nagrody.
 12. Wydanie nagrody rzeczowej nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 13. Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.DoradcaSmaku.pl
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub opóźnienia przekazania nagrody rzeczowej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania, bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany, lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku nagroda rzeczowa decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę rzeczową.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika lub podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji lub zmianę innych danych – a uniemożliwiającą odbiór przez Uczestnika listu, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody rzeczowej, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Uczestnika lub odbiór nagrody rzeczowej przez osobę nieupoważnioną w przypadku wysłania nagrody na adres wskazany przez Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik nie ma roszczeń wobec Organizatora.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub kuriera – listów, telegramów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora przez lub do Organizatora w związku z Konkursem.
 18. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Laureata w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie doradcasmaku.pl lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony w procesie przyznawania Nagród. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.

 

§ 6. REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamacje.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Prymat sp. z o.o.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję, o której mowa w § 1 ust. 5, w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Prymat Sp. z o.o.

 

§ 7. DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Prymat Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych jednorazowo do celów konkursowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr. 133 poz. 883) oraz wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych na liście laureatów umieszczonej na stronie internetowej www.DoradcaSmaku.pl  w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr. 133 poz. 883).

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnik rejestrując się w portalu www.DoradcaSmaku.pl akceptuje warunki regulaminu strony.
 2. Przez cały czas trwania konkursu niniejszy Regulamin będzie do wglądu na stronie www.DoradcaSmaku.pl
 3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili zasad Konkursu, a także wydłużenia okresu jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w aplikacji, oraz na Stronie Konkursu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na Stronie Konkursu.